close

หน้าแรก

menu
search

มึนตึ้บ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ยืนยันกฎหมายห้ามยุบสภา

schedule
share

แชร์

          4 สมาชิกฯ ค้านยุบสภาเมืองพัทยา เตรียมยื่นหนังสือถึง มท.1 ยืนยันกฎหมายมีรับรองพร้อมทำงานต่อ

 

          จากกรณีการลงมติขออนุมัติงบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปี เกี่ยวกับการจัดซื้อและดูแลระบบกล้องวงจรปิดมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ในที่ประชุมสมาชิกสภาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเหลือสมาชิกอยู่จำนวน 8 คน โดยสมาชิกบางส่วนมีการแสดงความกังวลว่าสัญญายังขาดความชัดเจน อาจก่อให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นในภายหลัง จึงขอให้นำญัตติดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่ แต่เกิดการถกเถียงกันจนไม่ได้ข้อสรุป ทำให้ประธานในที่ประชุมขอให้มีโหวตลงมติลับ ผลการลงคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนเห็นด้วย 4 คน และไม่เห็นด้วย 4 คน ประธานจึงใช้อำนาจสั่งให้นำญัตติดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่

 

          ภายหลังการประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายวสันต์ นาวเหนียว นายโชฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นใบลาออกโดยไม่ระบุสาเหตุ ทำให้สภาเมืองพัทยาเหลือสมาชิกเพียง 4 คน เป็นเหตุให้มีสมาชิกไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ 6 คน ตามที่กฎหมายกำหนด สมาชิกที่เหลือจึงต้องยุติบทบาทหน้าที่ลง

 

          ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศยุบสภาเมืองพัทยา อย่างเป็นทางการ จากนั้นรอกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ จำนวน 12 คน ภายใน 15 วัน หลังได้รับหนังสือคำสั่ง และจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใน 3 วัน ตามคำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 และคำสั่งที่ 85/2557 ประกอบข้อ 2 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ที่ให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว

 

          ล่าสุดวันนี้ (16 ส.ค.64) สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่เหลืออยู่ทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์, พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ, นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร  ได้ทำหนังสือถึง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงสถานภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยระบุว่า

 

          ตามที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ

 

          1.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว

          2.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

          3.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น

 

          ซึ่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 และที่ 22/2559 มิให้ใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่เกี่ยวกับสมาชิกสภาเมืองพัทยา จึงมีเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 เท่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งชุดนี้ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มีรายละเอียดในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดแต่งตั้ง ดังนี้

 

          ข้อ 1 กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยในระหว่างนี้ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

 

          สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีสมาชิกสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาที่เหลืออยู่นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่จำนวนสมาชิกสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

 

          สมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 1 วรรค 1 และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1 วรรค 2 หมายถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นและสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาก่อนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 สมาชิกสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งชุดนี้มาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาตาม ข้อ 2 ถึงข้อ 7 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 ข้อ 8 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ในระหว่างนี้มิให้นำบทบัญญัติว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับ

          

          หมายความว่า จะมีการยุบสภาเมืองพัทยาที่มาจากการแต่งตั้งได้ ต่อเมื่อมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 

          ข้อ 10 ภายใต้บังคับข้อ 1 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ว่างลง ให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่ โดยไม่ต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

          ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับว่างลง ให้สภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งว่าง
ดังนั้น เมื่อสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ได้รับแต่งตั้งว่างลง จึงต้องใช้เฉพาะข้อ 10 วรรค 1 ให้สภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องดำเนินการคัดเลือก สมาชิกสภาเมืองพัทยาแทนตำแหน่งที่ว่าง
          สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 และไม่ได้ออกจากสมาชิกสภาเมืองพัทยา จึงยังมีสถานภาพเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาอยู่ สามารถทำงานต่อไปได้ และปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อพิจารณางบประมาณอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยาอย่างสูงสุด สมกับที่เงินงบประมาณมาจากเงินภาษีของประชาชน

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]