close

หน้าแรก

menu
search

มึนตึ้บ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ยืนยันกฎหมายห้ามยุบสภา

schedule
share

แชร์

          4 สมาชิกฯ ค้านยุบสภาเมืองพัทยา เตรียมยื่นหนังสือถึง มท.1 ยืนยันกฎหมายมีรับรองพร้อมทำงานต่อ

 

          จากกรณีการลงมติขออนุมัติงบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปี เกี่ยวกับการจัดซื้อและดูแลระบบกล้องวงจรปิดมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท ในที่ประชุมสมาชิกสภาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งเหลือสมาชิกอยู่จำนวน 8 คน โดยสมาชิกบางส่วนมีการแสดงความกังวลว่าสัญญายังขาดความชัดเจน อาจก่อให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นในภายหลัง จึงขอให้นำญัตติดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่ แต่เกิดการถกเถียงกันจนไม่ได้ข้อสรุป ทำให้ประธานในที่ประชุมขอให้มีโหวตลงมติลับ ผลการลงคะแนนปรากฏว่ามีคะแนนเห็นด้วย 4 คน และไม่เห็นด้วย 4 คน ประธานจึงใช้อำนาจสั่งให้นำญัตติดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่

 

          ภายหลังการประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายวสันต์ นาวเหนียว นายโชฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นใบลาออกโดยไม่ระบุสาเหตุ ทำให้สภาเมืองพัทยาเหลือสมาชิกเพียง 4 คน เป็นเหตุให้มีสมาชิกไม่ถึงกึ่งหนึ่งหรือ 6 คน ตามที่กฎหมายกำหนด สมาชิกที่เหลือจึงต้องยุติบทบาทหน้าที่ลง

 

          ด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศยุบสภาเมืองพัทยา อย่างเป็นทางการ จากนั้นรอกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ จำนวน 12 คน ภายใน 15 วัน หลังได้รับหนังสือคำสั่ง และจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใน 3 วัน ตามคำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 และคำสั่งที่ 85/2557 ประกอบข้อ 2 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ที่ให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว

 

          ล่าสุดวันนี้ (16 ส.ค.64) สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่เหลืออยู่ทั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์, พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ, นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร  ได้ทำหนังสือถึง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงสถานภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยระบุว่า

 

          ตามที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับลงวันที่ 1/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ

 

          1.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว

          2.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว

          3.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น

 

          ซึ่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 และที่ 22/2559 มิให้ใช้บังคับกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่เกี่ยวกับสมาชิกสภาเมืองพัทยา จึงมีเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 เท่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งชุดนี้ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มีรายละเอียดในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดแต่งตั้ง ดังนี้

 

          ข้อ 1 กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยในระหว่างนี้ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

 

          สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีสมาชิกสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาที่เหลืออยู่นั้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่จำนวนสมาชิกสภาเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

 

          สมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 1 วรรค 1 และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1 วรรค 2 หมายถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นและสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาก่อนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 สมาชิกสภาเมืองพัทยาแต่งตั้งชุดนี้มาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาตาม ข้อ 2 ถึงข้อ 7 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 ข้อ 8 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ในระหว่างนี้มิให้นำบทบัญญัติว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับ

          

          หมายความว่า จะมีการยุบสภาเมืองพัทยาที่มาจากการแต่งตั้งได้ ต่อเมื่อมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

 

          ข้อ 10 ภายใต้บังคับข้อ 1 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ว่างลง ให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่ โดยไม่ต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

          ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับว่างลง ให้สภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งว่าง
ดังนั้น เมื่อสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ได้รับแต่งตั้งว่างลง จึงต้องใช้เฉพาะข้อ 10 วรรค 1 ให้สภาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องดำเนินการคัดเลือก สมาชิกสภาเมืองพัทยาแทนตำแหน่งที่ว่าง
          สมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดนี้ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 และไม่ได้ออกจากสมาชิกสภาเมืองพัทยา จึงยังมีสถานภาพเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาอยู่ สามารถทำงานต่อไปได้ และปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อพิจารณางบประมาณอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยาอย่างสูงสุด สมกับที่เงินงบประมาณมาจากเงินภาษีของประชาชน

จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]