close

หน้าแรก

menu
search

มีผลบังคับใช้เพิ่ม 2 ฉบับ! กฎกระทรวงจัดเก็บค่าจอดรถ อปท.

schedule
share

แชร์

          ราชกิจจาประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจอดรถ-ค่าเคลื่อนย้าย-ค่าดูแลรถในเขต อปท. และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนเก็บค่าจอดรถแทน อปท.

 

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาเผยกฎกระทรวงเกี่ยวกับการบริหารงานจัดเก็บค่าทำเนียมจอดรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย

          ฉบับแรก กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 (3) มาตรา 9 วรรคสาม และมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ การจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ข้อ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถได้ ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้

  1. รถจักรยานยนต์ 20 บาท/ชม.
  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 40 บาท/ชม.
  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 80 บาท/ชม.
  4. รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไป 120 บาท/ชม.
  5. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น เก็บได้ไม่เกินอัตราประเภท 1-4 โดยคำนึงถึงจำนวนล้อของยานพาหนะนั้น

          ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับ ไม่ให้เคลื่อนย้ายรถได้ไม่เกินอัตราคันละ 500 บาท

          ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถและได้รับชำระค่าเคลื่อนย้ายตามข้อ 5 แล้ว จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งอีกมิได้

          ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายในกรณี มีการเคลื่อนย้ายได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้

  1. รถจักรยานยนต์ 500 บาท
  2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ 1,500 บาท
  3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ 3,000 บาท
  4. รถยนต์ขนาดตั้งแต่ 8 ล้อขึ้นไป 5,000 บาท
  5. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่นที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น เก็บได้ไม่เกินอัตราประเภท 1-4 โดยคำนึงถึงจำนวนล้อของยานพาหนะนั้น

(อ่านฉบับเต็มที่นี่)

          ฉบับที่ 2 กฎกระทรวง การมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม จอดรถแทนได้เฉพาะกรณีที่การมอบให้เอกชนทำหน้าที่ดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนมากกว่าดำเนินการเอง

          ข้อ 3 การมอบตามข้อ 2 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการและอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ขอบเขตหรือพื้นที่ที่จะมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน (2) ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้อย่างกว้างขวาง เปิดเผย และกำหนดกระบวนการในการคัดเลือกให้ชัดเจน (3) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการกีดกัน การแข่งขันโดยเสรี (4) ประโยชน์หรือผลตอบแทนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะได้รับหรือที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (5) รายละเอียดของวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะดำเนินการ (6) ระยะเวลาการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน ในกรณีที่ประสงค์จะให้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บและการลงทุน ต้องระบุไว้ให้ชัดเจน

          ข้อ 4 ในการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นสัญญาซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อสัญญาเกี่ยวกับการวางหลักประกันในการปฏิบัติการตามสัญญา เหตุแห่งการเลิกสัญญา เบี้ยปรับ และสาระสำคัญอื่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันกำหนด

          ข้อ 5 ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกำหนด อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

          ข้อ 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 3 รวมทั้ง เปิดเผยสัญญาตามข้อ 4 ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

(อ่านฉบับเต็มที่นี่)

https://www.youtube.com/watch?v=l0TxyeMgeJQ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]