close

หน้าแรก

menu
search

“มหาดไทย” มอบ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอที่เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ เป็นผู้รับแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

 “มหาดไทย” มอบ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ  ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอที่เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ เป็นผู้รับแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง กกต. มีคำสั่ง ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งรับแจ้งเหตุแทน

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายฉัตรชัย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าได้มีคำสั่งที่ 204/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้รับแจ้งเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งรับแจ้งเหตุการกระทำความผิดแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้ส่งคำสั่งดังกล่าวมาเพื่อทราบ รวมทั้งแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำถิ่นอำเภอ ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ ตามมาตรา 2 (17) (ฌ) ถึง (ฐ) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นผู้ได้รับมอบหมายตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว จึงส่งเรื่องมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวทราบด้วย

  โดยคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 204/2562 เรื่อง มอบหมายให้รับแจ้งเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ออกโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง มีสาระสำคัญคือ

  เพื่อให้การรับแจ้งเหตุการกระทำความผิดกรณีมีผู้ฝ่าฝืนตามาตรา 92 ประกอบมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่เป็นผู้เรียก รับ หรือยอม จะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สามารถแจ้งถึงการกระทำดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ซึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกุม เพื่อให้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ และไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับแจ้งเหตุการกระทำความผิด แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  1. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ที่มีการเลือกตั้ง
  2. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการเลือกตั้ง
  3. พนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร ที่มีการเลือกตั้ง
  4. พนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  5. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง

  ให้ผู้รับแจ้งเหตุจัดทำบันทึกการรับแจ้งเหตุและออกใบรับการแจ้งเหตุให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งเหตุ ไว้เป็นหลักฐาน แล้วแจ้งการรับแจ้งเหตุพร้อมส่งสำเนาบันทึกการรับแจ้งเหตุให้สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

 

อ่านหนังสือฉบับเต็มที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]