close

หน้าแรก

menu
search

“มหาดไทย” มอบ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอที่เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ เป็นผู้รับแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

 “มหาดไทย” มอบ ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ  ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอที่เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ เป็นผู้รับแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งท้องถิ่น หลัง กกต. มีคำสั่ง ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งรับแจ้งเหตุแทน

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายฉัตรชัย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าได้มีคำสั่งที่ 204/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้รับแจ้งเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งรับแจ้งเหตุการกระทำความผิดแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้ส่งคำสั่งดังกล่าวมาเพื่อทราบ รวมทั้งแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำถิ่นอำเภอ ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่ ตามมาตรา 2 (17) (ฌ) ถึง (ฐ) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นผู้ได้รับมอบหมายตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว จึงส่งเรื่องมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งแก่ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวทราบด้วย

  โดยคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 204/2562 เรื่อง มอบหมายให้รับแจ้งเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ออกโดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง มีสาระสำคัญคือ

  เพื่อให้การรับแจ้งเหตุการกระทำความผิดกรณีมีผู้ฝ่าฝืนตามาตรา 92 ประกอบมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ที่เป็นผู้เรียก รับ หรือยอม จะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สามารถแจ้งถึงการกระทำดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้ซึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนถูกจับกุม เพื่อให้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ และไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับแจ้งเหตุการกระทำความผิด แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  1. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ที่มีการเลือกตั้ง
  2. กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการเลือกตั้ง
  3. พนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร ที่มีการเลือกตั้ง
  4. พนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  5. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเขตพื้นที่ที่มีการเลือกตั้ง

  ให้ผู้รับแจ้งเหตุจัดทำบันทึกการรับแจ้งเหตุและออกใบรับการแจ้งเหตุให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งเหตุ ไว้เป็นหลักฐาน แล้วแจ้งการรับแจ้งเหตุพร้อมส่งสำเนาบันทึกการรับแจ้งเหตุให้สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

 

อ่านหนังสือฉบับเต็มที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]