close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยอนุมัติด่วน! หนาวต่ำ 15 องศา 3 วัน ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินได้

schedule
share

แชร์

  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายฉัตรชัย พรหมเลศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0605/ว 7504 เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีภัยหนาว ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ระบุว่า

  ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2562 โดยเสนอ 2 ข้อคือ 1)  ให้จังหวัดที่ประสบภาวะอากาศหนาวถึงหนาวจัด ซึ่งมีอุณภูมิต่ำกว่า 15 องศา ติดต่อกันเกิน 3 วัน สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ได้ และเบิกจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรได้เท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 240 บาท ตามความจำเป็นในภัยหนาวครั้งนี้ได้เป็นกรณีพิเศษ 2) ให้จังหวัดสามารถซื้อเครื่องกันหนาวแจกจ่ายผู้ประสบภัยหนาวได้ภายในระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

  โดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาและอนุมัติให้ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่า แต่ละพื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะที่ต่างกัน ดังนั้น ในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องกันหนาว จังหวัดต้องพิจารณาถึงความจำเป็น รวมทั้งต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ขออนุมัติด้วย

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]