close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยสั่งตั้ง “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” เตรียมใช้แอพคุมโควิด-19 ระยะผ่อนคลาย

schedule
share

แชร์

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2956 เรื่อง การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ระบุว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2563 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มาใช้ให้ครอบคลุมทุกกิจการกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายเพื่อประโยชน์ด้านการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 2

  ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563  กำหนดมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้แอพพลิเคชั่น ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ ในกิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย โดยกำหนดแนวทางการนำแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” มาใช้งาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี

 ส่วนที่ 1 สำหรับกิจการ/กิจกรรม ให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com
  ส่วนที่ 2 สำหรับประชาชน ให้ใช้งานผ่าน QRCode
  ส่วนที่ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลตรวจให้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
  และได้มอบหมายศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด อำเภอ ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา ทำหน้าที่กำกับดูแล

  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งแนวทางให้จังหวัดปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้จังหวัดแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่งรายชื่อผู้ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยาตามจำนวนที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยพิจารณาจากผู้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงาน
    ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 และ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563 ส่งให้ศบค.มท. ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม นี้ เพื่อรวบรวมส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาแอพพลิเคชั่น “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ”
  2. เมื่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) กระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งยืนยันรายชื่อตามข้อ 1. จากหน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนาแอพพลิเคชั่น “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” แล้ว จะแจ้งให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” เพื่อนำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลต่อไป อนึ่ง ในระหว่างรอขั้นตอนข้างต้นให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด อำเภอ ตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) และแผนปฏิบัติการที่จังหวัดกำหนดอย่างต่อเนื่อง
  3. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวบรวมรายชื่อตามข้อ 1. และเป็นผู้ประสานงานในการใช้งานแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อแอพพลิเคชั่น “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” มีความพร้อมใช้งานจะกำหนดให้มีการซักซ้อมการปฏิบัติให้ทราบต่อไป

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]