close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยประกาศยกฐานะ อบต. 6 แห่งขึ้นเป็นเทศบาลเมือง-เทศบาลตำบล

schedule
share

แชร์

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 ฉบับ ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา มีเนื้อหายกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ขึ้นเป็นเทศบาลเมือง 2 แห่ง และเทศบาลตำบล 4 แห่ง ทั้ง 6 ฉบับประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย

   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเทศบาลเมืองหนองกี่ ให้พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เป็นต้นไป และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดำเนินการ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจำนวน 12 คน และให้ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่เป็นการชั่วคราวตามคำสั่ง คสช.

   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองแพรกษา ให้พ้นสภาพจากการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เป็นต้นไป โดยไม่มีคำสั่งเพิ่มเติมว่าเมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งแล้ว จะแต่งตั้งให้ใครขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นเทศบาลตำบลศาลาด่าน

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นเทศบาลตำบลท่ามะพลา

  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่งนี้ ให้พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง โดยให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ตามคำสั่ง คสช. พร้อมทั้งให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจำนวน 12 คน เพื่อให้การบริหารงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

  สำหรับหลักเกณฑ์การยกฐานะ อบต. ขึ้นเป็นเทศบาล จะยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546) ที่ระบุว่า หากท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะให้เป็นเทศบาล สามารถจัดตั้งให้ท้องถิ่นนั้นๆ เป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครได้

  การขอยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ จะต้องรายงานขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลผ่านความเห็นชอบของอำเภอและ จังหวัดตามลำดับมากระทรวงมหาดไทย โดยต้องมีข้อมูลถูกต้อง ตามแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอยกฐานะ

  ขณะที่เทศบาลเมือง มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ ต้องเป็นท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชน ที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป  มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติเทศบาล และเทศบาลนคร ต้องมีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  

  ทั้งนี้ เมื่อผ่านการพิจารณาทุกขั้นตอน จะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนั้นๆ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกันต่อไป

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]