close

หน้าแรก

menu
search

มหาดไทยตอบแล้ว! มอบถุงยังชีพเกิน 1 ครั้งต่อครอบครัวได้หรือไม่!

schedule
share

แชร์

  มท.ย้ำ ท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดครอบครัวใหญ่ได้ครั้งละไม่เกิน 3 พันบาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีงบประมาณ

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  โดยตอบข้อสอบถามในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเกินกว่า 1 ชุดต่อหนึ่งครัวเรือนได้ กรณีที่เป็นครัวเรือนขนาดใหญ่ มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 4 คน

  พิจารณาจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในข้อ 16 (2) กำหนดว่า การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม

  เมื่อดูตามระเบียบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ระบุว่า สามารถช่วยเหลือด้านการเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัว และช่วยเหลือได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณ ได้แก่ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค และหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจำเป็น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]