close

หน้าแรก

menu
search

มท. แจงแนวเบิกงบ อพปร.-จัดหาชุดป้องกัน จนท. – ผู้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด

schedule
share

แชร์

  วันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19               

  โดยระบุว่า กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ค้นหา ติดตาม และคัดกรองคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หรือในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งการเฝ้าระวังบุคคลเข้าออกหมู่บ้าน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ อพปร. ได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560

  ด้านประชาชนในเขต อปท. ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ที่ว่างงานและเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครสู่ภูมิลำเนา ให้ อปท. แจ้งประชาชนที่ต้องการจะทำงานในพื้นที่ขึ้นทะเบียนกับ อปท. และขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างให้จ้างแรงงานในพื้นที่สำหรับโครงการที่สามารถใช้แรงงานราษฎรได้ สำหรับ อปท. ที่จำเป็นต้องจ้างงาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดมอทอ 0808.2 /ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นอกจากนั้น ยังให้ อปท. จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดตลาด เป็นต้น เพื่อให้สวมใส่ในขณะปฎิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสมโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560

               

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]