close

หน้าแรก

menu
search

มท.เปิด 22 โครงการ ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

schedule
share

แชร์

       นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยให้ทุกส่วนราชการพิจารณาแนวทางการดำเนินการ/กิจกรรมตามความเหมาะสม ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2560 โดยเน้นโครงการสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการประชารัฐมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม

       นายฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับในปี 2562 นี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบเป็นของขวัญแด่พี่น้องประชาชน จำนวน 22 โครงการ ภายใต้แนวคิด “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล” ซึ่งทุกส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือกโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อดูแลและส่งมอบความสุขไปยังพี่น้องประชาชนทุกระดับทุกอาชีพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ดังนี้

       “9 ภารกิจเพื่อ ‘บำบัดทุกข์’ พี่น้องประชาชน” ได้แก่ 
1. ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแอป MOI 1567 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา โดยมีระบบแจ้งไปยังจังหวัด และในปีนี้จะลงสู่อำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที 
2. ปีใหม่สุขใจ ไปกับศูนย์ดำรงธรรม 1567 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.61-4 ม.ค.62 และช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
3. Share happiness: ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามความต้องการของครัวเรือน 1.5 หมื่นครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ.ทั่วประเทศ 
4. ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน ปี 2562 ให้บริการประชาชนในการรับแจ้งข่าวสาร ข้อสงสัย และปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินผ่านระบบ HOT LINE 0-2141-5555 จำนวน 10 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง
5. Happy Lands แพ็กเกจความสุขมอบให้ประชาชน ให้บริการใน 3 กิจกรรม 1.จดทะเบียนตามนัด ผู้รับบริการสามารถเลือกวันดำเนินการ และทราบวันจดทะเบียนล่วงหน้า 2.วันรังวัดเลือกได้ ผู้รับบริการสามารถเลือกวันรังวัดได้ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่เป็นอุปสรรคต่อการรังวัด และ 3.บริการสุขใจ จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ เท่าเทียม โปร่งใส สะดวก และรวดเร็ว 
6. สร้างความปลอดภัยจากสาธารณภัยให้แก่ประชาชน สำรวจอุปกรณ์และระบบเตือนภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ติดตั้งระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิทดแทนของเดิม และฝึกซ้อมในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวและสึนามิ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 
7. สถานธนานุบาลท้องถิ่นทั่วไทย มอบของขวัญ ปีใหม่แก่ประชาชน สถานธนานุบาลของ อปท.ทั่วประเทศ ลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ (1 ธ.ค.61-31 ม.ค.62) เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกิน 5,000 บาท ร้อยละ 1 ต่อเดือน 
8. 5 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ ฝึกอบรมอาชีพด้านประปา-ไฟฟ้า เพื่อเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานผู้ต้องขังให้มีศักยภาพ พร้อมประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ
9. เปิดให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราว โรงพยาบาลบางนา ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราวแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม 2562 เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชนกรุงเทพมหานครฝั่งใต้ กว่า 1.1 ล้านคน 

       นายฉัตรชัยกล่าวว่า “13 การใส่ใจเพื่อ ‘บำรุงสุข’ พี่น้องประชาชน” ได้แก่ 
1. บัตรใบเดียว ลดเอกสารราชการไทย รับบริการพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการบริการ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
2. จัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา จัดทำแบบฟอร์มเอกสารทางการทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษ 3.OTOP to the Tourist and Festival ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP เชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
4. แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ ปี 2562 จัดทำแบบบ้านอารยสถาปัตย์และแบบบ้านผู้ประสบภัย รวม 7 แบบ สนองตอบความต้องการให้กับประชาชน โดยสามารถนำไปขออนุญาตก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ถนน-คลองสะอาด
5. ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย พัฒนาห้องน้ำสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท.ทุกแห่ง ให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
6. 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและกระตุ้นให้ อปท. 7,851 แห่ง ร่วมกับประชาชน จัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณถนนในท้องถิ่น เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม เดินทางสะดวกปลอดภัย
7. คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น สร้างเครือข่าย “ประชารัฐ” พัฒนาคูคลองและพื้นที่ริมคลอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีคลอง วิถีเกษตร และประวัติศาสตร์ 
8. ถนนสวยไร้สาย สร้างสุขเพื่อคนเมือง ปี 2562 ดำเนินการเปลี่ยนระบบจ่ายไฟด้วยเสาอากาศเป็นระบบจ่ายไฟด้วยสายใต้ดิน บริเวณถนนนานาเหนือ ถนนวิทยุ และถนนสาธุประดิษฐ์ เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน 
9. MEA Smart Street Light ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อชุมชนเมือง ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ TOU Smart Meter จำนวน 10 วงจรในพื้นที่ 75 ชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงริมคลองแสนแสบ เพื่อให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนยามค่ำคืน
10. ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 12 ชุมชน 350 ครัวเรือน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและอัคคีภัย ในการแจ้งเหตุการณ์ไฟตก    ไฟดับ และสร้างชุมชนต้นแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
11. MWA on Mobile โหลดปั๊บ ลุ้นรับ 2 ต่อ ดาวน์โหลดแอป MWA ของการประปานครหลวง พร้อมลงทะเบียนผู้ใช้แอป ลุ้นรับของรางวัลสุด premium ทุกสิ้นเดือน 
12. กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือน เป้าหมาย 1,000 ครัวเรือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
13. จองคิวใช้บริการศูนย์ BFC ออนไลน์ เพื่อคนกรุงเทพมหานครสามารถจองคิวล่วงหน้าเพื่อรับบริการของสำนักงานเขตและจุดบริการด่วนมหานครได้อย่างฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ผ่านทาง Mobile Application “BMA QUEUE”

       นายฉัตรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจและความปรารถนาดีที่จะได้ร่วมส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนต้อนรับปี 2562 และจะได้บูรณาการทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยตลอดปี 2562 และตลอดไป

 

27 ธันวาคม 2561

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

เสวนาเพื่อคนท้องถิ่น “ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”

กรมส่งเสริมคุณสภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล…

schedule
สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สช. รับสมัครคณะกรรมการฯ กลุ่มผู้แทน อปท.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัคร คณะกรรมกา…

schedule
มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

มหาดไทยชวนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค.

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว…

schedule
เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

เตรียมคัดเลือก! สถานศึกษา อปท.ดีเด่น ด้านป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหายาเสพติด ปี 2562

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือถึงผู้ว่าราชก…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]