close

หน้าแรก

menu
search

มท.เปิดรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อปท.ละ 2 อัตรา 5,000 บ./เดือน

schedule
share

แชร์

 กระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครงาน 30,058 อัตราทั่วประเทศ อาสามัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา  จ่าย 5,000 บาท/เดือน – กรมการปกครองจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา 15,000 บาท/เดือน

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครงานจำนวน 30,058 อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคครัวเรือน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ละ 2 อัตรา ลักษณะงาน 1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต 2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563 สามารถสมัครได้ที่เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท. 3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ ภายใต้เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

  ด้านกรมการปกครองรับสมัครผู้จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา ด้วยค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน ในพื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา โดยมีลักษณะงาน คือ เก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan) เปิดรับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563 ที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร คือ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) 4) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]