close

หน้าแรก

menu
search

มท. ยกฐานะ “บางคูรัด” เป็นเทศบาลเมือง

schedule
share

แชร์

       กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วน ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด ส่งผลให้สมาชิกสภา อบต.สิ้นสุดลง และนายก อบต.พ้นจากตำแหน่งทันที ถ่ายโอนขึ้นเทศบาลเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่ ส่วนข้อบัญญัติที่บังคับใช้อยู่ก่อน ให้ใช้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะตราเทศบัญญัติเรื่องนั้นขึ้นใหม่

       นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัดแล้ว ทั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบมาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยประกาศดังกล่าว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งในทันที นับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป รวมถึงให้บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของ อบต.บางคูรัด โอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และบรรดาข้อบัญญัติ อบต. ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

       ทั้งนี้ ให้ปลัด อปท.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อปท.และเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลเมืองบางคูรัด ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ก็ให้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 29/2559 ประกอบกับประกาศ คสช. ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ที่กำหนดให้เทศบาลทุกประเภทมีสมาชิกสภาจำนวน 12 คน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน เมื่อดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ดำเนินการประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายใน 3 วัน และให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งนั้นเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. นับตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้งนั่นเอง

       ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวน อปท. รวมทั้งสิ้น 7,852 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง เทศบาล 2,442 แห่ง (เพิ่มขึ้น 1 แห่ง) แบ่งเป็น เทศบาลนคร 30 แห่ง ,เทศบาลเมือง 179 แห่ง, เทศบาลตำบล 2,233 แห่ง) องค์การบริหารส่วนตำบล 5,332 แห่ง (ลดลง 1 แห่ง) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 2 แห่ง

       สำหรับ อบต.บางคูรัด ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี 2539 มีพื้นที่ 19.7 ตารางกิโลเมตร จำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากร 39,136 คน เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุนกว่า 147.97 ล้านบาท ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการยกขึ้นเป็นเทศบาลเมือง เพราะมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีรายได้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง และที่ผ่านมาส่วนราชการในพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอบางบัวทอง ต่างให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็น อบต.บางคูรัด เป็น เทศบาลเมือง เพราะเล็งเห็นว่า อบต.บางคูรัดมีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีรายได้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง ซึ่งการพิจารณานั้น จะต้องพิจารณาจากสภาพของความเป็นชุมชนจำนวนรายได้ว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลด้วย

 

21 มกราคม 2562

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]