close

หน้าแรก

menu
search

มท.ปลดล็อคตำแหน่งบริหารของ อปท. เชื่อต่อไปจะไม่มีระบบอุปถัมภ์ เปิดโอกาสคนเก่ง

schedule
share

แชร์

       กระทรวงมหาดไทย ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ปลดล็อคตำแหน่งบริหารของ อปท. เชื่อต่อไปจะไม่มีระบบอุปถัมภ์ เปิดโอกาสคนเก่ง 

       พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้ลงนามในประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เกี่ยวกับการปลดล็อคตำแหน่งบริหาร

       จากปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านมา มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือการเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะตำแหน่งบริหารของ อปท. ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานใน อปท. ทางหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือเกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลของ อปท. อย่างร้ายแรง โดยกำหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาทำหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่นและตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา (ซึ่งเดิมเป็นอำนาจของ อปท.) เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

       นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า คณะกรรมการกลางข้าราช การหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก็ได้ดำเนินการตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้มีการประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ซึ่งในประกาศดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขไว้บางประการ เช่น ให้ อปท. ที่มีตำแหน่งบริหารว่างในทุกกรณีจะต้องดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างให้แล้วเสร็จใน 150 วัน หากยังสรรหาไม่ได้สามารถขอขยายระยะเวลาการสรรหาได้อีก 60 วัน รวมระยะเวลาที่ อปท. สรรหาได้เอง 210 วัน , อปท. ที่สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งไม่ได้ภายใน 150 วันหรือ 210 วันดังกล่าว จะต้องรายงาน ก.จังหวัด เพื่อรายงานให้ ก.กลาง ดำเนินการสรรหาให้ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาโดย ก.กลาง จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นจะต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.กลาง กำหนดเท่านั้น

        และจากเงื่อนไขดังกล่าว เมื่อมีการสรรหาโดย ก.กลาง ในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสรรหาครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่กำหนดให้มีการสรรหาโดยการสอบข้อเขียนเป็นครั้งแรกใน 10 กว่าปีที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีข้าราชการส่วนท้องถิ่นในบางตำแหน่งไม่มีผู้ผ่านการสรรหา ส่วนตำแหน่งที่มีผู้ผ่านการสรรหาที่มีการขึ้นบัญชีไว้มีกำหนด 1 ปี ก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เนื่องจาก อปท. มีตำแหน่งบริหารว่าง แต่ไม่ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหา แต่ใช้วิธีการสรรหาเองใน 150 วัน หรือ 210 วัน ทำให้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาไม่ได้ถูกใช้ในการแต่งตั้งจนบัญชีหมดอายุ (1 ปี) ประกอบกับตำแหน่งที่ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา อปท. ไม่สามารถที่จะสรรหาเองได้ (ตำแหน่งถูกล็อค) จะต้องรอ ก.กลางสรรหาในครั้งต่อไป ทำให้ อปท. ไม่มีผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหารดังกล่าว และผู้ที่ผ่านการสรรหาบางส่วนยังไม่ผ่านการอบรม จึงไม่สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาได้ ทำให้ผู้ผ่านการสรรหาบางคนที่อายุใกล้จะ 60 ปี (เกษียณอายุราชการ) ไม่มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา

       จากปัญหาดังกล่าวทาง ก.กลาง จึงแก้ไขเงื่อนไขในประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 และจัดทำเป็นประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561เพื่อให้การสรรหาในครั้งที่ผ่านมาและในครั้งต่อไป มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ อปท. และผู้ผ่านการสรรหา ดังนี้

       1.กรณีตำแหน่งบริหารของ อปท.ที่ว่าง (ใหม่) ให้ อปท. ดำเนินการสรรหาเอง (โดยการรับโอน คัดเลือกเพื่อรับโอน) และเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ ก.จังหวัดภายใน 60 วัน หากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถเสนอชื่อได้ให้รายงาน ก.จังหวัด เพื่อรายงานให้ ก.กลาง สรรหาให้

       2.กรณีตำแหน่งบริหาร อปท.ที่ว่าง (เดิม) และรายงานให้ ก.กลาง สรรหาแล้ว แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านการสรรหาหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดบัญชีแล้ว ยังมีตำแหน่งว่างที่ไม่มีผู้ไปแต่งตั้ง (ตำแหน่งถูกล็อค) ก.กลาง อาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาให้ อปท. ที่มีตำแหน่งว่าง (ถูกล็อค) รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นในประเภท ระดับ ตำแหน่งเดียวกัน และ อปท.ประเภทเดียวกันมาแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้ (ปลดล็อค) โดยหลังจากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับแล้ว ก็จะมีการเสนอช่วงเวลาปลดล็อคให้ ก.กลางพิจารณา

       3. ผู้ผ่านการสรรหาที่ยังไม่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ก.กลาง กำหนด ให้สามารถแต่งตั้งได้ก่อนแล้วจึงเข้าอบรมในโอกาสแรก สำหรับเงื่อนไขในเรื่องนี้ให้นำไปใช้กับผู้ที่ผ่านการสรรหาในครั้งที่ผ่านมา (ซึ่งยังไม่ผ่านการอบรม) ด้วย

       โดยสรุปข้อดีของการแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวก็คือ จะทำให้ผู้ผ่านการสรรหา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหา อันจะเกิดประโยชน์แก่ อปท. และประชาชาชน ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในระบบการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งบริหารของ อปท. ที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐานบนพื้นฐานของระบบคุณธรรม ส่งเสริมผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง

 

18 ธันวาคม 2561

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]