close

หน้าแรก

menu
search

 มท.จับมือ OKMD พัฒนาเมือง Learning and Smart City ชูการพัฒนาคนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

schedule
share

แชร์

       มท.ร่วมมือ OKMD  พัฒนาคนผ่านกลไกการเสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่คนทุกช่วงวัย มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้

 

           นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือOKMD โดยมีรองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ,นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ,นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมหารือ ประเด็นการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคน ผ่านกลไกการเสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาเมืองไปสู่ Learning and smart city เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

 

          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือOKMD ถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในด้านการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคนตั้งแต่ปฐมวัยตลอดจนทุกช่วงวัย อันเป็นภารกิจที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาพลเมืองของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคนและชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อ เนื่อง โดยมีหน่วยงานระดับกรม ทั้งกรมการพัฒนาชุมชน ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ มีกลไกทุกองคาพยพและมีภาคีเครือข่ายใกล้ชิดประชาชนในระดับพื้นที่ทุกช่วงวัย และมีสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานกลางของในด้านการจัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทั้งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ซึ่งมีหลักสูตรที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) และหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (บ.มท.) เป็นต้น

 

          ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ มีวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ “ขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่คนทุกช่วงวัย” โดยได้กำหนดเป้าหมาย “มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้” ซึ่งปัจจุบัน OKMD ได้ขยายแหล่งเรียนรู้ต้นแบบสู่ภูมิภาคในรูปแบบ “สนามเด็กเล่น” หรือ OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง(BBL) 450 แห่งใน 77 จังหวัด ศูนย์ความรู้กินได้ 16 แห่ง ใน 15 จังหวัด TK Park 31 แห่ง ใน 24 จังหวัด และ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 17 แห่ง ใน 14 จังหวัด

 

 มท.จับมือ OKMD พัฒนาเมือง Learning and Smart City ชูการพัฒนาคนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจหน้าที่และบุคลากรครอบคลุมทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และข้าราชการในสังกัดกรมต่าง ๆ รวมถึงราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำกับดูแลถึง 7,850 แห่งทั่วประเทศ จึงถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ OKMD เห็นว่าสามารถบูรณาการเพื่อความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศใน 6 ด้าน

 

          ประกอบด้วย 1) การบูรณาการร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.)ในด้านงานห้องสมุดชุมชน หรือบ้านรักษ์/ท้องถิ่นรักการอ่าน 2) การบูรณาการงานด้าน Leaning City ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยศึกษา/ออกแบบ นำศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่งเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นอุทยานการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 3) พัฒนาหลักสูตรและร่วมจัดอบรมด้านการพัฒนาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยนำแนวทาง Brain-Based Learning มาประยุกต์ใช้  4)ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงความรู้ โดยร่วมกันจัดทำเส้นทาง(Routing)และแนวทางการทำการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงความรู้ในระดับชุมชน 5) จัดการอบรมเยาวชน (โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาส) ผ่าน Youth Camp โดยใช้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นสถานที่ดำเนินงาน และ6) ศึกษาและร่วมพัฒนาอาคารเก่าในพื้นที่จังหวัดที่มีความเหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ฯลฯ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย

 

 มท.จับมือ OKMD พัฒนาเมือง Learning and Smart City ชูการพัฒนาคนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

             

          ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โดยกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life) โดยดึงเอาวิถีชีวิต (Way of Life) มาพัฒนาทักษะทางอาชีพ ต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆ อาทิ บ้านดอนกอย อ.พรรณนานิคมจ.สกลนคร และบ้านนาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม ส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้า อันเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนก่อเกิดผลลัพธ์กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

 

          รองศาสตราจารย์ วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การหารือในวันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เกิดการหนุนเสริม ระดมสรรพกำลัง และบูรณาการการทำงานทั้งเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค ถือว่ามีความท้าทายที่เป็นไปได้ หากมีความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย มีโครงการที่เกี่ยวเนื่องที่สามารถบูรณาการต่อยอดขับ เคลื่อน อาทิ การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่,โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ,โครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เป็นต้น โดยมีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่ง ซึ่งมีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านการพัฒนาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ซึ่งจะได้หารือร่วมกับ OKMD ในรายละเอียดเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

 

 มท.จับมือ OKMD พัฒนาเมือง Learning and Smart City ชูการพัฒนาคนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

 มท.จับมือ OKMD พัฒนาเมือง Learning and Smart City ชูการพัฒนาคนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

 

 มท.จับมือ OKMD พัฒนาเมือง Learning and Smart City ชูการพัฒนาคนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]