close

หน้าแรก

menu
search

มท.จัดงบปี 66 พัฒนาเมือง ‘Smart City’ กว่า 7 พันล้าน

schedule
share

แชร์

          มหาดไทยจัดงบประมาณปี 66 เพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7,435.2 ล้านบาท โดยสนับสนุนวางผังเมือง 120 ผังและจัดรูปที่ดิน1,476 ไร่ ครอบคลุมงาน 20 ด้าน 13 จังหวัด 32 แห่ง

 

          รายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ทำเวียนหนังสือแจ้งภารกิจสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 20 ด้าน ให้กับฝ่ายบริหาร ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยพบว่า 1 ในภารกิจสำคัญ ได้แก่ นโยบายการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 13 จังหวัด 32 แห่ง เพื่อให้เร่งขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

 

          โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 15 พื้นที่ ใน 14 จังหวัด เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย 1.นครระยองเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ จ.ระยอง 2.คันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการแบ่งปัน จ.ชลบุรี 3.การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ใน จ.พิษณุโลก 4.โครงการพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จ.พิษณุโลก 5.นครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ 6.เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ จ.น่าน 7.โคราชเมืองอัจฉริยะ จ.นครราชสีมา 8.Smart City อุบลราชธานี 9.กระบี่เมืองอัจฉริยะ 10.พังงาสู่เมืองอัจฉริยะ 11.Satun Smart City จ.สตูล 12.พัฒนาเทศบาลนครเกาะสมุย สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จ.สุราษฎร์ธานี 13.หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว จ.สงขลา 14.ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ และ15.เมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์นราธิวาส ส่งผลให้ประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นเมืองอัจฉริยะ รวม 30 พื้นที่ ใน 23 จังหวัด

 

          ที่ผ่านมาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้เห็นชอบแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะปี 2561-2565 จำนวน 6 เมืองได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ,เชียงใหม่ ,ขอนแก่น เมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก,สงขลา และภูเก็ต และปี 2566-2570 จำนวน 7 เมือง ได้แก่ เชียงราย ,กาญจนบุรี ,พระนครศรีอยุธยา ,พิษณุโลก ,นครราชสีมา หนองคาย และมุกดาหาร

 

          โดยมีโครงการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจำนวน 38 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 38 แห่ง

 

          ส่วนในภูมิภาคประกอบด้วย เชียงใหม่ 10 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 9 แห่ง และโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 1 แห่ง ,ขอนแก่น 16 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 13 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 1 แห่ง และโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 2 แห่ง

 

          สำหรับเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจำนวน 31โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 8 แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 11 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 5 แห่ง โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 3 แห่ง โครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 1 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง

 

          พื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 7 แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 4 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 3 แห่ง โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 2 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง

 

          พื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน  3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 1 แห่ง และโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 2 แห่ง

 

          พื้นที่จังหวัดเชียงราย 51 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 20 แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 20 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 7 แห่ง โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 2 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง

 

          พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 28 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 21 แห่งโครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 3 แห่ง โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 3 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 แห่ง

 

          พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 18 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 17 แห่ง และโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 1 แห่ง

 

          พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 20 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 14 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 5 แห่งและโครงการที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา 1 แห่ง

 

          พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 15 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 9 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 4 แห่ง และโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 2 แห่  พื้นที่จังหวัดหนองคายจำนวน 47 โครงการ ได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ 6 แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 37 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 2 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง

 

          พื้นที่จังหวัดมุกดาหารจำนวน 27 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายใน ประเทศ 6 แห่ง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศ 19 แห่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง 1 แห่ง และโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 แห่ง

 

          นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทย ยังได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก12 แห่งนำแผนพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะซึ่งบรรจุในร่างคู่มือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระดับท้องถิ่น ไปศึกษาและเป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสมาร์ท ซิตี้ อีกด้วย

 

 

มท.จัดงบปี 66 พัฒนาเมือง 'Smart City' กว่า 7 พันล้าน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]