close

หน้าแรก

menu
search

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

schedule
share

แชร์

          อบจ. 49 แห่งรับมอบภารกิจถ่ายโอน “สถานีอนามัยฯ – รพ.สต.” แล้ว 3,265 แห่ง ‘วิษณุ’ เชื่อท้องถิ่นบริหารจัดการได้ จากประสบการณ์จัดการโควิด-19 ย้ำ ‘กระทรวงมหาดไทย’ ‘กระทรวงสาธารณสุข’ ยังเป็นพี่เลี้ยง

 

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นำโดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และตัวแทนจาก 49 จังหวัด ร่วมลงนามในพิธีส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 3,265 แห่ง  ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 49 แห่ง โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

          นายวิษณุ กล่าวว่า ตลอดมามีความพยายามถ่ายโอนภารกิจหลายอย่างจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่น เพื่อให้ผู้นำที่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนได้เข้ามาบริหารจัดการตามวาระที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของการถ่ายโอนหน้าที่-อำนาจจากส่วนกลางมายังท้องถิ่น ระยะแรกเป็นธรรมดาที่จะเกิดความไม่ไว้วางใจ ทั้งจากฝ่ายผู้โอน และผู้รับโอน 

 

          “ผมมีความหวังว่า อปท. ที่รับโอนภารกิจไป จะสามารถทำภารกิจนี้ได้ ภารกิจครั้งนี้เดิมพันสูง เพราะเจ้านายที่เลือกท่านเข้าไปจะเป็นผู้ประเมิน ว่าที่ท่านทำผ่านหรือไม่ เจ้านายที่ว่านั้นก็คือประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของสาธารณสุข อาจจะมีความแตกต่างจากภารกิจอื่นๆ เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพ อนามัย ดังคำกล่าวชีวิตเป็นเรื่องที่เสี่ยงไม่ได้ แต่หากพิจารณาจากการจัดการเรื่องโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท้องถิ่นนั้นสามารถจัดการเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งหวังว่า อปท.ที่รับถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต.ไปแล้ว มีบุคลากรแล้ว จะสามารถบริหารจัดการได้ดีตามสมควร”

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

          นายวิษณุ กล่าวต่ออีกว่า แม้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต.จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่เมื่อมีคนป่วยบาดเจ็บก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยที่ใหญ่ขึ้น ตรงนี้ต้องมีการติดตามประสานงานกันต่อไป อีกทั้งด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ สิ่งต่างๆ ต้องพร้อม ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขที่เป็นส่วนกลาง ยังต้องติดตามช่วยเหลือและมีการประเมินกันต่อไป เชื่อว่าระยะเวลาประมาณ 1 ปี การถ่ายโอนจะเป็นไปโดยเรียบร้อยตามแผนที่คาดการณ์เอาไว้

 

          ภายในงานยังมีการจัดประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สรุปปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอน รพ.สต. โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภาจกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

          นายมงคลชัย กล่าวว่า  สิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ในขณะนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด อยากเห็นระบบสาธารณสุขที่เข้าใกล้ประชาชนมากขึ้น อยากเห็นศูนย์บริการทางการแพทย์ที่สามารถให้บริการประชาชนได้ทันทีทันใด และอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เทศบาล หรือ อบต. มีความเข้มแข็ง ล่าสุด คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ทราบมติว่า ต่อไปนี้ อปท. โดยเฉพาะ อบจ. มีสิทธิที่จะตั้งของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดและงบประมาณจังหวัดได้ ซึ่งฝ่ายบริหารก็พยายามผลักดันนโยบายอยู่เสมอ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

          ด้านนายเลอพงศ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ ก.ก.ถ. มีมติเห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารภาจกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ ระบุว่า ในปีงบประมาณ 2566 ให้มีการถ่ายโอน รพ.สต. จำนวน 3,265 แห่ง ให้กับอบจ. 49 แห่ง โดยที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า 512 แห่งนั้น หมายถึงจำนวน รพ.สต.ที่สำนักงบประมาณของบประมาณผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 2,753 แห่งนั้นมีการส่งมอบแน่นอนเช่นกัน โดยในวันนี้ในเอกสารที่จะลงนาม จะระบุความชัดเจนว่าแต่ละ อบจ. จะได้รับถ่ายโอน รพ.สต. กี่แห่ง ชื่อ รพ.สต.อะไรบ้าง มีจำนวนบุคลากร และรายชื่อยืนยันตรงกัน เป็นบัญชีแนบท้าย 

          “สำหรับเรื่องงบประมาณ ส่วนแรกที่เป็นเงินเดือนบุคลากรมีการยืนยันยอดตรงกันแล้ว โดยสำนักงบฯ จะจัดสรรให้กับ อบจ. 49 แห่งที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง งบประมาณอีกส่วนที่เป็นงบฯ สนับสนุนพิเศษที่ ก.ก.ถ.ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือที่เรียกสั้นๆ ว่างบ SML นั้น ในจำนวน 512 แห่ง สำนักงบประมาณจะจัดให้ตามขนาดของ รพ.สต. ได้แก่ 4 แสน  6.5 แสน  และ 1ล้านบาท ในส่วนที่เหลือ 2,753 แห่งนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นพี่เลี้ยงนำพา อบจ. 49 แห่งทำเรื่องแปรญัตติเพิ่มเติมเข้าไปในวาระที่ 2 ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะอนุฯ เสนอในยอด  1 ล้าน 1.5 ล้าน และ 2 ล้านบาท ในส่วนนี้ต้องรอสภาฯ ว่าจะอนุมัติในยอดที่เท่าไร” นายเลอพงศ์กล่าว

 

          ขณะที่ รศ.ดร.ธัชเฉลิม กล่าวว่า การออกแบบการบริหารงาน รพ.สต. กับหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ต้องอาศัยผู้นำท้องถิ่นในการออกแบบระบบของตัวเองตามบริบทของแต่ละท้องที่ ตามหลักการกระจายอำนาจฯ ที่ต้องให้คนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นผู้ตัดสินใจ สำหรับ สสส. และ สปสช. มีช่องทางสำหรับการสนับสนุนเงินงบประมาณอย่างหลากหลาย ที่พร้อมจะสนับสนุน อบจ. ในการบริหารงาน รพ.สต.

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรรภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรรภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. 3,265 แห่งสู่ 49 อบจ. จัดงบแล้ว 512 แห่งที่เหลือรอจัดสรร

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]