close

หน้าแรก

menu
search

พ.ร.ฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับ 2 ปรับแผนรับ “ยุทธศาสตร์ชาติ”

schedule
share

แชร์

       ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีสาระสำคัญคือ การยกเลิกแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติที่ออกโดยอำนาจของ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เนื่องจากเห็นว่ามีความซ้ำซ้อนกับ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ที่ออกตามอำนาจของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

       นอกจากนี้ ยังกำหนดให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

       ด้านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดทำสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  ดังนี้

 1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
  • ยกเลิกแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติ
  • ปรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เปลี่ยนจากการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยจัดทำแผนระยะที่ 1 ในห้วงเวลา 3 ปีแรก คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 2. ปรับโครงสร้างส่วนราชการ
  • ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจของหน่วยงานว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือ สมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ (มาตรา 7)
  • ห้ามจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรือหน้าที่เหมือนกันส่วนราชการที่ยุบเลิก โอน หรือรวมไปแล้ว ยกเว้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. จึงจะจัดตั้งได้ (มาตรา 8)
 3. การยกระดับการทำงานของภาครัฐโดยการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
  • การให้บริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันต้องกระทำโดยแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้น (มาตรา 6)
  • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางภายใน 90 วัน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการให้มีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (มาตรา 10) เพื่อสามารถติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยราชการและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ทั้งนี้ ก.พ.ร. ยังจัดทำข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบคลิบวิดีโอสำหรับเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]