close

หน้าแรก

menu
search

‘พิธา’ รับข้อเสนอ 3 สมาคม เพิ่มอำนาจท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

          3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าหารือ “พิธา” ยื่นข้อเสนอเพิ่ม 29 ข้อ หวังปรับปรุงระเบียบล้าสมัย และปลดล็อกงานให้บริการสาธารณะ เตรียมจัดเวิร์กชอปร่วมระหว่างตัวแทนอปท.และพรรคก้าวไกล 15-16 มิ.ย. นี้

 

          1 มิ.ย. 66 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายวรภพ วิริยะโรจน์ ทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกล รวมทั้งว่าที่ ส.ส.และตัวแทนจากพรรคก้าวไกล ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายด้านการกระจายอำนาจของพรรคก้าวไกลนอกรอบกับ 3 นายกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์  นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผศ. (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 

          การประชุมหารือนอกรอบในวันนี้ เป็นการประมวลข้อเสนอและรับฟังความคิดเห็นของ 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  และในการประชุมได้ระดมความคิดเห็นเรื่อง “การกำหนดนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้แก่ 1) การปลดล็อกการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้ง 3 สมาคม (อปท.) ได้ยื่นข้อเสนอนโยบายเพิ่มเติม 29 ข้อเสนอ ให้พรรคก้าวไกล ประกอบด้วย

 

 

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.)

 1. อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.จัดตั้งให้กำหนดแต่เฉพาะเรื่องที่ห้ามทำ (Negative list)
 2. การขับเคลื่อนนโยบายกระจายอำนาจ ต้องทำงานร่วมกับสำนักงานงบประมาณ และควรปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ
 3. ให้อปท.สามารถหารายได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดตั้งบริษัทนิติบุคคลได้ การกู้เงิน สหกรณ์
 4. รัฐไม่ควรแทรกแซงการจัดสรรสัดส่วนรายได้ที่จัดสรรให้อปท.
 5. การตรวจสอบของหน่วยงานอิสระ เช่น ป.ป.ช. สตง. ต้องไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการทำงานและบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 6. ระเบียบเบิกจ่ายของ อปท.ควรแก้ไขให้ท้องถิ่นสามารถจัดกิจกรรมที่ต้องการได้ เช่น แข่งขันกีฬา
 7. ให้ประมวลรัษฎากร ยกเลิกระบบภาษีที่ไปรวมที่ส่วนกลาง
 8. ควรให้มี “สภาท้องถิ่นแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานหลัก ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดบริการสาธารณะและถ่ายโอน

 

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

 1. การแก้รัฐธรรมนูญ ในหมวดการปกครองท้องถิ่น ทางสมาคมฯ ร่วมกับนักวิชาการกำลังยกร่างปลดล็อกท้องถิ่นของสมาคมท้องถิ่น
 2. ระเบียบที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรค ต้องแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิก
 3. หน่วยงานกำกับดูแล ต้องไม่ใช่การควบคุมสั่งการ และให้มีการกำกับดูแลโดยประชาชน
 4. การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน ให้เป็นอำนาจของศาลปกครอง แทนผู้กำกับดูแล
 5. ควรแยกงบอุดหนุนเฉพาะกิจออกจากสัดส่วนรายได้ของอปท. เช่น นมโรงเรียน เบี้ยผู้สูงอายุ อาหารกลางวัน ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรจัดสรรเพิ่มให้ท้องถิ่น
 7. ท้องถิ่นควรออกแบบการจัดเก็บภาษีได้เองเพิ่ม รวมทั้งมีอำนาจในการลงทุน การออกพันธบัตร
 8. แก้ระเบียบการใช้เงินสะสมของ อปท.เพื่อให้การใช้เงินสะสมคล่องตัวขึ้น

 

สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย (อบต.)

 1. การจัดสรรรายได้ต้องเป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระหว่าง อบต.
 2. ยกเลิกการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 3. มี อบต.ที่มีรายได้ไม่พอต่อการพัฒนา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากต้องดูแลเร่งด่วน
 4. ปรับเพิ่มฐานภาษีสำหรับอบต. เช่น ภาษีโรงงาน
 5. ปลดล็อกให้ อปท.นำทรัพยากรที่อยู่ในเขตพื้นที่มาใช้ เพื่อจัดบริการสาธารณะและหารายได้ อาทิ แหล่งน้ำ อาคารสถานที่ราชการเก่า
 6. อปท.ต้องมีโครงสร้างของท้องถิ่นระดับชาติ เช่น การตั้งสภาท้องถิ่นแห่งชาติ
 7. งานบุคคลท้องถิ่น นายก อปท.ควรมีอำนาจบริหาร เช่น การโยกย้าย รับโอน เสนอให้ ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 8/60 รวมศูนย์อำนาจส่วนกลาง ยกเลิกระบบส่วนกลางสอบแล้วส่งคนไปบรรจุในท้องถิ่น
 8. การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งบุคลากร ควรให้ อปท.สอบสัมภาษณ์ และสถาบันทางการศึกษาวัดความรู้ทางวิชาการ
 9. คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ต้องไม่ทำงานแบบธุรการทั่วไป ต้องมีการปรับทั้งโครงสร้างและที่มา ให้ตอบโจทย์การทำหน้าที่กระจายอำนาจและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 10. อปท.จัดบริการสาธารณะ ต้องยกเลิกการขออนุญาต อนุมัติ จากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
 11. ปรับโครงสร้างยกฐานะอบต.เป็นเทศบาลต้องยึดเจตนารมณ์ประชาชน มิใช่พิจารณาที่เกณฑ์รายได้และเกณฑ์ประชากร
 12. การขยายเขตไฟฟ้า ประปา รัฐวิสาหกิจต้องลงทุนเอง หากอปท.ลงทุนให้ต้องแบ่งรายได้คืนให้อปท.ด้วย
 13. ที่ดินวัด ซึ่ง อปท.ขอใช้ เพื่อจัดบริการสาธารณะ ไม่ควรจัดเก็บค่าเช่า

          ทั้งนี้ หลังการประชุม ตัวแทนจากทั้งพรรคก้าวไกลและ 3 สมาคม อปท. ได้หารือกำหนดวันและแผนการจัดทำเวิร์กชอปร่วมกัน ระหว่างตัวแทน อปท. และพรรคก้าวไกล เพื่อประมวลข้อเสนอจากทั้งสองฝ่ายเข้ามาร่วมกัน โดยเฉพาะในการเพิ่มเติมข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไข และยกเลิกระเบียบต่างๆ ของส่วนกลาง ให้ครอบคลุมทุกมิติของการเปลี่ยนผ่านสู่การกระจายอำนาจ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 15-16 มิ.ย. 66

 

 

          นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กล่าวว่า “เชื่อว่าเป้าหมายที่พวกเราต่างอยากเห็นร่วมกัน ก็คือ การกระจายความเจริญ กระจายอำนาจ กระจายงบประมาณ กระจายบุคลากร และการกระจายภารกิจ ซึ่งพรรคก้าวไกลมีแผนการทั้งในระยะ 100 วันแรก 1 ปีแรก และ 4 ปีแรกของรัฐบาล ที่พรรคก้าวไกลขอนำเสนอเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนในวันนี้ ” กล่าวคือ

 1. ภายใน 100 วันแรก ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจและการทำงานของท้องถิ่น รวมถึงคำสั่ง คสช. 8/2560 เพื่อคืนอำนาจการคัดเลือกบุคลากรให้ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นสามารถทำบริการสาธารณะได้ทั้งหมดยกเว้นที่ห้ามทำ รวมทั้งการแก้ไข พ.ร.บ.แผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ และแก้ไข พ.ร.บ.จัดตั้ง 5 ท้องถิ่น ให้ออกระเบียบการเบิกจ่ายเองได้
 2. ภายใน 1 ปีแรก จัดทำประชามติให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารจังหวัด และยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค พร้อมกับการแก้ไข พ.ร.บ.ข้าราชการท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน
 3. ภายใน 4 ปีแรก บรรลุเป้าหมายการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 2 แสนล้านบาทต่อปีภายใน 4 ปี

          “ไม่มีอะไรท้าทายเกินความคาดหวังของประชาชน การกระจายอำนาจมีทั้งสิ่งที่ทำได้โดยรวดเร็ว มีทั้งสิ่งที่ทำได้อย่างรวดเร็ว และต้องรอบคอบ และมีสิ่งที่ต้องอาศัยส่วนร่วมจากประชาชน มีเรื่องที่รัฐบาลทำได้เลย มีเรื่องที่ต้องทำประชามติ และบางเรื่องต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญ ทั้งหมดนี้ผมมั่นใจว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจและสบายใจร่วมกัน ว่าการกระจายอำนาจไม่ใช่เรื่องสุดโต่ง แต่เป็นสิ่งที่จะนำความเจริญมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทย และประเทศไทย” นายพิธา กล่าว

 

 

'พิธา' รับข้อเสนอ 3 สมาคม เพิ่มอำนาจท้องถิ่น

 

'พิธา' รับข้อเสนอ 3 สมาคม เพิ่มอำนาจท้องถิ่น

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]