close

หน้าแรก

menu
search

ผ่านฉลุย สนช.เห็นชอบกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 3 ฉบับรวด

schedule
share

แชร์

       ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่….) พ.ศ….. ในวาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ มีสาระสำคัญคือ การเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยกำหนดพื้นที่ใดมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1.5 แสนคน มีส.ก.ได้ 1 คน หากพื้นที่ใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่เกิน 1.5 แสนคนไป 7.5 หมื่นคน ให้มีส.ก.ได้อีก 1คน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ว่าฯ กทม.คราวละ 4 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ หากดำรงตำแหน่ง 2วาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกต้องพ้นเวลา 4 ปีนับจากวันพ้นตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังห้ามใช้งบประมาณเพื่อฝึกอบรมดูงานต่างประเทศของข้าราชการการเมือง ประธานสภากทม. รองประธานสภากทม. และส.ก. อย่างไรก็ตาม ยังมีบทบังคับห้ามให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) จนกว่าจะปรับปรุงระเบียบกทม.ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปอีกด้วย

       ทั้งนี้หลังจากที่ประชุมสนช.จึงลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่….) พ.ศ….. ด้วยคะแนนเห็นชอบ 142 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง โดยจะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

       ต่อมามีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…. ในวาระ 3 นั้น มีสนช.บางท่านได้ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่กรรมาธิการฯ ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 49 เรื่องลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ห้ามบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใดๆ ว่า เป็นการเขียนลักษณะต้องห้ามที่เป็นสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนหรือไม่ เนื่องจากสื่อมวลชนท้องถิ่นควรเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตาม กรรมาธิการฯ ยืนยันว่า ทุกอย่างเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันฝ่ายการเมืองใช้ความได้เปรียบของการเป็นเจ้าของสื่อสร้างประโยชน์ทางการเมือง

       ขณะที่ในบทเฉพาะกาลยังกำหนดให้การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้นั้น หากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบเพื่อจัดการเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ที่ประชุมสนช.จึงลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…. ในวาระ 3 ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 162 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง

       ทั้งนี้ ในส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่…) พ.ศ…. นั้น ที่ประชุมสนช.ได้ลงมติในวาระ 3 เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายด้วยคะแนนเห็นชอบ 143 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง พร้อมทั้งส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

24 มกราคม 2562

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ อนค. 50 ที่นั่ง พปชร. 18 ที่นั่ง ปชป. 19 ที่นั่ง

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์ อนค. 50 ที่นั่ง พปชร. 18 ที่นั่ง ปชป. 19 ที่นั่ง

วันที่ 8 พฤษภาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับผล…

schedule
กกต.ยุติการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ รอแถลงข่าว ระบุผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 65.96 จากทั้งประเทศ

กกต.ยุติการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ รอแถลงข่าว ระบุผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 65.96 จากทั้งประเทศ

นายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต…

schedule
เลขา กกต. ฝากประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระมัดระวังและปฎิบัติตนเองขณะเข้าคูหาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

เลขา กกต. ฝากประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งระมัดระวังและปฎิบัติตนเองขณะเข้าคูหาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือก…

schedule
กกต. เชิญชวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าออกไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มี.ค.62 พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์กรณีการยุบพรรค ทษช.

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]