close

หน้าแรก

menu
search

ผลประเมินคุณธรรม ITA ปี 63 ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ 813 แห่ง

schedule
share

แชร์

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment หรือ ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระเข้าร่วมการประเมิน ผลการประเมินมี 7 ระดับ หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้รับผลการประเมินในระดับ AA และ A คือมีผลการประเมิน 85 คะแนน ขึ้นไปตามเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บท สำหรับหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับผลการประเมินในระดับ B C D E และ F 

  ภาพรวมผลการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั้งประทศมีคะแนนเฉลี่ย 67.90 จากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรภาครัฐในการร่วมประเมินจำนวน 447,790 คน และผู้รับบริการและผู้มาติดต่อภาครัฐจำนวน 853,875 คน

  สำหรับผลการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผ่นแม่บทฯ ครบทั้ง 100% ได้แก่ ประเภทองค์กรศาล ประกอบด้วย ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ประเภทองค์กรอิสระ ประกอบด้วย สตง. กกต. ป.ป.ช.  กสม. สผผ.  และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา ด้านสำนักงานอัยการสูงสุดไม่ผ่านการประเมินด้วยคะแนน 71.30 ประเภทส่วนราชการระดับกรม 53 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ 34 แห่ง ไม่ผ่าน 19 แห่ง คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 85.60

  ผลการประเมินประเภทจังหวัด 76 จังหวัด ผ่านเกณฑ์ 38 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ 38 แห่ง คะแนนเฉลี่ย 74.79 โดยมีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนการปฏิบัติหน้าที่สูงที่สุด 91.58 และคะแนนตัวชี้วัดในส่วนการป้องกันการทุจริตต่ำสุด 75.90

  ด้านผลการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงานที่ประเมินทั้งสิ้น 7,852 แห่ง ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 813 แห่ง โดยผลการประเมินประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 16 แห่ง ไม่ผ่าน 60 แห่ง คะแนนเฉลี่ย 74.78 คะแนนตัวชี้วัดในส่วนการปฏิบัติหน้าที่สูงที่สุด 90.84 และคะแนนตัวชี้วัดในส่วนการป้องกันการทุจริตต่ำสุด 50.17

  ประเภทเทศบาลนครจำนวน 30 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 11 แห่ง ไม่ผ่าน 19 แห่ง คะแนนเฉลี่ย 75.85 โดยมีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนการปฏิบัติหน้าที่สูงที่สุด 91.07 และคะแนนตัวชี้วัดในส่วนการป้องกันการทุจริตต่ำสุด 57.65

  ประเภทเทศบาลเมือง 188 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 30 แห่ง คิดเป็น 15.96% ไม่ผ่าน 158 แห่ง คิดเป็น 84.04% คะแนนเฉลี่ย 70.02 มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนการปฏิบัติหน้าที่สูงที่สุด 89.52 และคะแนนตัวชี้วัดในส่วนการป้องกันการทุจริตต่ำสุด 41.91 โดยมีเทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี ได้รับการประเมินในระดับ AA เพียงแห่งเดียว

  ประเภทเทศบาลตำบล 2,243 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 199 แห่ง คิดเป็น 8.87% ไม่ผ่าน 2,044 แห่ง คะแนนเฉลี่ย 91.13% คะแนนตัวชี้วัดในส่วนการปฏิบัติหน้าที่สูงที่สุด 89.80 และคะแนนตัวชี้วัดในส่วนการป้องกันการทุจริตต่ำสุด 32.92 สำหรับเทศบาลที่ได้ผ่านการประเมินในระดับ AA มี 9 แห่ง ประกอบด้วย ทต.พระแท่น จ.กาญจนบุรี, ทต.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร, ทต.ท่าบุญมี ทต.หนองซ้ำซาก จ.ชลบุรี, ทต.ลาดใหญ่ จ.ชัยภูมิ, ทต.อุดมธัญญา จ.นครสวรรค์, ทต.ท้ายดง จ.เพชรบูรณ์, ทต.ตลิ่งชัน จ.สุโขทัย และ ทต.โนนสา จ.หนองคาย

  ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง เมืองพัทยาไม่ผ่านเกณฑ์ ด้าน กทม.ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนน 91.48

 ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 5,313 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 556 แห่ง คิดเป็น 10.46% ไม่ผ่าน 4,757 แห่ง คะแนนเฉลี่ย 89.54 โดยมี อบต.ที่ผ่านเกณฑ์ในระบบ AA จำนวน 30 แห่ง

  สำหรับการประเมิน ITA เป็นการร่วมงานกันของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงบวกในการมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่การจับผิด

  การประเมิน ITA ใช้วิธีเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1. การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานที่ผ่านการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่านแบบสอบถาม 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่วนที่ 2. การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงาน ผ่านแบบสอบถาม 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการทำงาน ส่วนที่ 3. ตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูล ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่วนนี้ตรวจสอบโดยคณะที่ปรึกษาประเมิน ITA ผ่าน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยประเมินผ่านระบบ ITAS ระหว่าง 1 เม.ย.- 31 ก.ค. 63

 

อ่านผลการประเมินฉบับเต็มที่นี่

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]