close

หน้าแรก

menu
search

ผลการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการเงินฯ ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2563

schedule
share

แชร์

  วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ผลการประชุมมีสาระสำคัญคือ

  ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง

1.1 การถอดรายการเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกจากรายการเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป)

1.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ ก.ก.ถ. เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ลงนามในประกาศ และส่งให้ สลค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป)

1.3 การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 44,714.1490 ล้านบาท ที่ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (จัดสรรตามสัดส่วนที่เทศบาล และ อบต. ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

1.4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความเห็นชอบจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนรายการดังกล่าวเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอาจมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น โดยให้ สงป. รับไปพิจารณาต่อไป)

1.5 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สงป. ได้นำเสนอ โดยมีข้อเสนอจากผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เกี่ยวกับการตั้งคำของบประมาณของ อปท. จากแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ Smart City ซึ่งจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแนวทางเพื่อความเหมาะสมต่อไป)

 

  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่อง

2.1 แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) เงินอุดหนุนฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยจะต้องมีสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปมากกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2) การจัดสรรเงินอุดหนุนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กทม. กลุ่มที่ 2 เมืองพัทยา และกลุ่มที่ 3 อบจ. เทศบาล และ อบต. โดยแต่ละกลุ่มให้ได้การจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสัดส่วนที่เท่ากัน

3) การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ โดยที่ กทม. เมืองพัทยา ทน. และ ทม. ให้เสนอคำตั้งคำขอตั้งงบประมาณไปยัง สงป. กรณี ทต. และ อบต. ให้เสนอขอตั้งงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (รายละเอียดแนวทางการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. จะได้นำเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาต่อไป)

ฯลฯ

2.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเพิ่มรายการเงินอุดหนุนสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1) อบจ.ฉะเชิงเทรา ขอให้ สถ. พิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุนรายการสถานีขนส่งผู้โดยสารสำหรับการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพนมสารคาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

  2) ที่ประชุมมอบส่วนแผนฯ สกถ. ไปศึกษาข้อมูลสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ อปท. รับการถ่ายโอนที่ดำเนินการขาดทุน เพื่อนำเสนอในภาพรวมอีกครั้ง

2.3 เทศบาลนครนครราชสีมาขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า (คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่า รายละเอียดของโครงการและแหล่งงบประมาณยังไม่ชัดเจน จึงยังไม่พิจารณา)

2.4 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ไปตั้งคณะทำงานขึ้นมาเร่งพิจารณาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อความเหมาะสมเป็นธรรมของ อปท.)

2.5 การจัดสรรอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนประเภทเบี้ยต่างๆ อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) (ประกอบด้วย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอนจึงเห็นว่าควรคงรายการไว้ในสัดส่วนของ อปท. แต่การเพิ่มขึ้นของอัตราประเภทต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ควรเป็นข้ออ้างให้ส่วนกลางไปลดเงินอุดหนุนในส่วนอื่นลง ซึ่งจะได้นำเสนอ ก.ก.ถ. พิจารณาต่อไป)

(ภาพจาก FB-Phairat Phatchrat)

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]