close

หน้าแรก

menu
search

ผลการประชุมคณะอนุฯ ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 3/2562

schedule
share

แชร์

  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ครั้งที่ 3/2562 เตรียมความพร้อม 76 อบจ.เป็นหน่วยรับงบตรง พร้อมปูแนวทางงบปี 64 กทม. เมืองพัทยา อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองของบตรงกับสำนักงบประมาณ

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายไพรัตน์ เพชรราช ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้รับมอบหมายจากนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ก.ก.ถ. ให้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานอนุกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม สาระสำคัญดังนี้

  1. ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง

  1.1 การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

  1.2 การพัฒนาระบบ GFMIS ให้รองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ (เพื่อรองรับ อปท. ซึ่งจะหน่วยรับงบประมาณตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 5 โดยนำร่องให้ อบจ. ทั้ง 76 แห่ง เป็นหน่วยขอรับงบประมาณโดยตรงตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะพิจารณาจากความพร้อมและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ครอบคลุม อปท. ทุกประเภทต่อไป ดังนี้ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับ อบจ. 76 แห่ง, 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง จำนวน 210 แห่ง, 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับเทศบาลตำบล จำนวน 2,229 แห่ง และ 4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับ อบต. จำนวน 5,335 แห่ง)

 2. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่อง

  2.1 การกำหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดทำข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้)
  1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดรายได้สุทธิของรัฐบาล จำนวน 2,773,000 ล้านบาท (ตามแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561)
  2) กำหนดรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสัดส่วนร้อยละ 30
  3) การประมาณการรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 819,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
    (1) รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง จำนวน 73,728.69 ล้านบาท
    (2) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ จำนวน 260,381.21 ล้านบาท
    (3) รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ จำนวน 136,502.00 ล้านบาท
    (4) เงินอุดหนุน จำนวน 348,388.09 ล้านบาท  2.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47,858.9593 ล้านบาท ที่ตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(งบประมาณดังกล่าวเป็นในส่วนของเทศบาลและ อบต. ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเลือกแนวทางที่ 2 (จากทั้งหมด 3 แนวทาง) โดยจัดสรรตามสัดส่วนที่เทศบาลและ อบต. ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

  2.3 แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ฝ่ายเลขาฯ ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้)
  1) ประเภทเงินอุดหนุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โดยจะต้องมีสัดส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปมากกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  2) การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. แต่ละประเภท ให้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กทม., กลุ่มที่ 2 เมืองพัทยา และกลุ่มที่ 3 อบจ. เทศบาล และ อบต. (ให้แต่ละกลุ่มได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามสัดส่วน)
  3) ให้ กทม. เมืองพัทยา อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เสนอขอตั้งงบประมาณไปยัง สงป. โดยตรง (สำหรับเทศบาลตำบลและ อบต. ให้ตั้งผ่านส่วนราชการ)
ฯลฯ

  2.4 แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่เหลือจ่าย (เมื่อ สถ. ได้โอนเงินจัดสรรให้แก่ อปท. และ อปท. ได้นำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หากมีเงินเหลือจ่ายและ อปท. มิได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ให้ อปท. นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือในปีงบประมาณต่อๆ ไป และควรทำให้เป็นมาตรฐานตลอดไป)

  2.5 หารือแนวทางการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีต่อๆ ไป (ฝ่ายเลขาฯ จะประสานกับ สงป. อีกครั้ง)

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]