close

หน้าแรก

menu
search

ป.ป.ช. เปิดรายการทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น 32 ราย จาก 21 จังหวัด

schedule
share

แชร์

       เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2562 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นกรณีพ้นตำแหน่ง โดยนายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับประกาศคณะกรรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ว่า/รองผู้ว่ากทม. นายก/รองนายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

       ในครั้งนี้ ป.ป.ช. ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นกรณีพ้นตำแหน่งจำนวน 32 ราย ในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเกียรติ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลสำรอง อ.ท่าม่วง นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม อ.ท่ามะกา , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงศักดิ์ ภูขามคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อ.ยางตลาด , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น นายอานุภาพ ปราบบำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ นายเจริญ แซ่เต็ง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายอำนาจ อินทนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคุริง อ.ท่าแซะ , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายสุภคิน วงศ์ษา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย นายอินทอน เมืองมาหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.แม่จัน

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง นายเสน่ห์ ทองศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ อ.ห้วยยอด , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง นางสาวรัตต์ณาพร เล่าสถาพรสิริโชติ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย นางจันทิมา โกสินทร์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อ.สูงเนิน นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี นายอาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง อ.บางบัวทอง นางสาวพิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อ.บางบัวทอง นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม อ.กระสัง , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี นายอันวาร์ สะมาแอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ อ.มายอ นายอับดุลบาซิม อาบู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ อ.โคกโพธิ์ นายอิทธิพล นาวินพัฒนรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร นายมานะ วุฑฒยากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกรด อ.บางมูลนาก , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นายไฉน ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี นางกษมา สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ อ.บ้านโป่ง , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายเสนีย์ ธรรมนิยม นายกเทศมนตรีตำบลโดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี อ.นาทวี , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นายยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี นายปรดิษฐ์ ระบาเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี นายเติม ศรีเนตร นายกเทศมนตรีตำบลโซง อ.น้ำยืน

       นายวรวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีการปิดประกาศ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนั้นๆ เป็นเวลา 30 วัน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นระยะเวลา 180 วัน กดดูรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ที่นี่

 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นกรณีพ้นตำแหน่ง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]