close

หน้าแรก

menu
search

ประกาศมหาดไทยยกระดับ อบต.หินกอง จ.ราชบุรี-อบต.ตาก้อง จ.นครปฐม เป็นเทศบาลตำบล ผลนายกฯ- ส.อบต.พ้นตำแหน่ง ให้ปลัดฯ รักษาการแทน

schedule
share

แชร์

  วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 ฉบับ ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นเทศบาลตำบลหินกอง และเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลตำบลตาก้อง โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีสภาพเหมาะสม สมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546

  องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ให้พ้นสภาพแห่งการเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เป็นต้นไป และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจำนวน 12 คน โดยให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]