close

หน้าแรก

menu
search

ประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเทศบาลตำบลป่งไฮ-ยกฐานะเทศบาลเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

schedule
share

แชร์

  ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นเทศบาลตำบลป่งไฮ โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เป็นเทศบาลตำบลป่งไฮ รวมทั้งมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง และให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่งไฮ เป็นการชั่วคราว (อ่านประกาศฉบับเต็ม) 

  

  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบเลิกเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ รวมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬกับเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลเมืองบึงกาฬ

  โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬและเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ประสงค์ที่จะยุบรวม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนไปรวมกับเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งมีผลให้ เทศบาลตำบลบึงกาฬมีราษฎรเกินกว่า 10,000 คนขึ้นไป และมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบกับได้มีการสำรวจ เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงเขตให้ครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ และเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ทั้งนี้ ให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจำนวน 12 คน และในระหว่างดำเนินการจัดกรอบอัตรากำลัง ให้ปลัดเทศบาลตำบลบึงกาฬปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลเมืองบึงกาฬไปพลางก่อน (อ่านประกาศฉบับเต็ม)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]