close

หน้าแรก

menu
search

ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ 1 เทศบาลเมือง 5 เทศบาลตำบล นายกฯ-สภาท้องถิ่นพ้นตำแหน่งยกชุด ให้ปลัดฯปฏิบัติหน้าที่แทน

schedule
share

แชร์

  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยจำนวน 6 ฉบับ ลงนามโดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองไทรม้า โดยที่เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีราษฎรตั้งแต่ หนึ่งหมื่นคนขึ้นไปและมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง และกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 สมควรให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง

  ทั้งนี้ ให้พ้นสภาพการเป็นเทศบาลตำบลนับแต่วันที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา เทศบาลเมืองจำนวน 12 คน โดยให้ปลัดเทศบาลเมืองปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองไทรม้าเป็นการชั่วคราว

 2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเทศบาลตำบลคอกกระบือ 3.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลบางเป้า 4.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลตำบลควนธานี 5.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลตำบลโคกขมิ้น และ 6.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลตำบลหนองสามวัง

  โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 5 แห่ง มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546

  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศนี้ให้พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การ บริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดำเนินการ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจำนวน 12 คน โดยให้ปลัดเทศบาลตำบลปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

แจ้งข่าวดี! กรมการท่องเที่ยวจัดคอร์สเสริมพลังท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง “การเสริมพลั…

schedule
แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]