close

หน้าแรก

menu
search

นครแม่สอดคืบหน้า ครม.รับทราบรายงานการจัดตั้ง อปท.รูปแบบพิเศษ

schedule
share

แชร์

          ครม.มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณา ตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็น อปท.รูปแบบพิเศษ ของ คกก.ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา หลังถูกชะลอการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป

 

          สำหรับ เรื่องเดิมนั้น ข้อ 1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น มาเพื่อดำเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
                            

          1.1 การจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” โดยควบรวมเทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลตำบลท่าสายลวด ยังมีความจำเป็นและเหมาะสม เนื่องจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ มีลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะ เป็นเมืองการค้าชายแดนแห่งแรกของประเทศไทย เป็นพื้นที่สำคัญที่มีการค้าขายของสองประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน คือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีการค้าชายแดน การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การนำเข้าและส่งออก ดังนั้น การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ จึงเห็นควรสนับสนุนให้จัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมต่อไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจหน้าที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารถครอบคลุมรอบด้าน และปัญหาด้านรายได้ที่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างมาก

 

          1.2 นอกจากนี้ การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษยังมีความจำเป็นเพื่อทำหน้าที่รองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเทศบาลนครแม่สอดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ มีความพร้อมและศักยภาพมากที่สุดในการทำหน้าที่ แต่โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. …. จึงทำให้การดำเนินการยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษต้องหยุดชะงักลง

 

นครแม่สอดคืบหน้า ครม.รับทราบรายงานการจัดตั้ง อปท.รูปแบบพิเศษ

 

          ข้อ 2. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ สปน. เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

          โดยความคืบหน้าสำหรับเรื่องดังกล่าว สปน. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานตาม ข้อ 2. ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ สรุปได้ดังนี้

 

          ประเด็นที่ 1. ความสอดคล้องกับร่างแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 – 2565 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2580  ผลการพิจารณาศึกษา 1) ร่างแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการกระจายอำนาจ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการกระจายอำนาจ การเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและศักยภาพเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ดังนั้น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. …. จึงสอดคล้องกับร่างแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ แล้ว
2) การจัดตั้ง “นครแม่สอด” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 ในเรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

          ประเด็นที่ 2 ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผลการพิจารณา 1) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. …. ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 เนื่องจากได้ยกร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวในขณะที่รัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้เนื้อหาและข้อกฎหมายบางส่วนไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560

          2) กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ในการเสนอความต้องการให้จัดตั้ง “นครแม่สอด” สอดคล้องกับความเห็นของ มท. เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 249 ซึ่ง มท. ได้มอบหมายให้ จ.ตาก ดำเนินการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดังกล่าวแล้ว 

 

          ประเด็นที่ 3 ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการพิจารณา การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เหมาะสมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต้องนำมาประกอบการพิจารณา เช่น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนโครงสร้างอำนาจหน้าที่เพื่อให้สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule
มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท. ไฟเขียว! ให้อบต. กู้เงินทำกิจการสาธารณะได้

มท.1 ลงนามระเบียบ มท. ว่าด้วยทุนส่งเสริมกิจการ อบต. ให้…

schedule
“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

“ปากเกร็ด” หนุน Soft Power จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ ปี 66

ปากเกร็ด จัดแถลงข่าวประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ชวนแต่…

schedule
ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

ประชุมใหญ่เทศบาลทั่วประเทศ ชี้ปัญหาท้องถิ่น รอรัฐบาลใหม่

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดการประชุมและสัมมนาทา…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]