close

หน้าแรก

menu
search

นครยะลา ยกระดับสู่ Smart City เต็มรูปแบบ ก้าวสำคัญท้องถิ่นชายแดนใต้

schedule
share

แชร์

          เทศบาลนครยะลา แถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการเมืองอัจฉริยะ ต่อยอด Big Data สู่การเป็น Smart City เต็มรูปแบบ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ นับเป็นก้าวสำคัญของท้องถิ่นชายแดนใต้ การันตีด้วยรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล 3 ปีซ้อน

          วานนี้ (28 พ.ย. 2566) เทศบาลนครยะลา (ทน.ยะลา) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้กิจกรรม: การจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในการยกระดับศักยภาพท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ส่วนราชการ อปท. จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมงาน ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

          พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ครั้งนี้จะถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราจะได้ร่วมทางกันในการก้าวไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ไม่ใช่เพียงแต่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่จะกระจายลงไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ประเทศของเราได้มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีตเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ต่อไป

          นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า ในช่วง 6 – 7 ปีที่ผ่าน ทุกคนคงเคยได้ยินการพูดถึงเมืองอัจฉริยะหรือ smart city กันมาบ้าง และต้องยอมรับกันว่าตอนนี้เมืองเป็นปัจจัยสำคัญ ของการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในประเทศ เมื่อไหร่เมืองมีความมั่งคั่งประเทศก็จะมีความมั่นคง ดังนั้นในช่วงหลังๆจึงเริ่มมีการพูดถึงเมืองอัจฉริยะเข้ามา เพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องเข้ามาถึงชุมชนและเข้าถึงประชาชนในอนาคต เทศบาลนครยะลาก็เริ่มต้นจากการไปขอรับการส่งเสริมจากทางดีป้า และจังหวัดยะลาก็เป็น 1 ใน 10 จังหวัดแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ซึ่งต้องยอมรับว่าในโลกยุคใหม่ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เช่นเวลาในการทำงาน ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจึงมีความจำเป็นเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          สำหรับการจัดงานครั้ง ทน.ยะลา ได้บูรณาการร่วมกับ ศอ.บต. ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สู่กลไกการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอำนวยความสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงจากการนำต้นทุนเดิมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอด พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม จนต่อยอดเป็นโครงการต่าง ๆ มากมาย ทำให้จังหวัดยะลาก้าวสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มตัว และได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองนำร่องในการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) จนได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 3 ปีซ้อน (2564 – 2566) ซึ่งนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

          โดย ทน.ยะลา ได้ร่วมมือกับ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด (Bedrock) พัฒนาขับเคลื่อนเทศบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างเต็มรูปแบบ โดยจัดเก็บและอัปเดตข้อมูลปัจจุบันเพิ่มเติม ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ต่อยอด Big Data ที่มีอยู่เดิมของเทศบาล ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่

          1.โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทางอากาศ ทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ระดับความสูงต่ำของพื้นที่ สภาพพื้นผิวถนน และทางเท้า

          2.ระบบจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ (Mobile Mapping Systems: MMS) ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลภาคพื้นดิน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ป้ายโฆษณา และที่ดิน

          3.ระบบการนำเข้าข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง โดยนำข้อมูลที่มีทั้งหมดมาจัดเก็บ อัปเดต และป้อนข้อมูลเข้าระบบให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

          จากความร่วมมือระหว่าง ทน.ยะลา กับ Bedrock ที่ดำเนินการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มอัจฉริยะ พัฒนาการบริหารจัดการร่วมกับเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตามผล แก้ปัญหา ตลอดจนบริหารจัดการเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยแพลตฟอร์มประกอบไปด้วย

          1.แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (CDDP) ระบบรวบรวม จัดเก็บ และแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ การบริการ และโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลนครยะลา เพื่อนำมาใช้ในวางแผนการพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร

          2.ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ระบบวิเคราะห์ คาดการณ์ และวางแผนรับมือภัยพิบัติภายในพื้นที่ที่กำหนด โดยเทศบาลนครยะลานำมาช่วยในการคาดการณ์และวางแผนรับมือภัยพิบัติ พร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงที

          3.ระบบรับแจ้งเหตุและจัดการปัญหาออนไลน์ ระบบรับแจ้งเหตุ ร้องเรียน และติดตามสถานะในการแก้ไขปัญหาออนไลน์ ที่ประชาชนสามารถแชร์พิกัดแจ้งเหตุได้ง่าย พร้อมมีระบบรับเรื่องและติดตามสถานะแบบอัตโนมัติ โดยเทศบาลนครยะลานำมาใช้อำนวยความสะดวกในการรับแจ้งเหตุและร้องเรียนออนไลน์ เพื่อยกระดับการแก้ปัญหา เพิ่มการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ขณะเดียวกันก็ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทั้งการตรวจสอบปัญหา พิกัดที่ได้รับร้องเรียน และมีระบบส่งต่อเรื่องภายในหน่วยงานได้สะดวก

          4.ระบบภาษีอัจฉริยะ (Smart Municipal Tax) ระบบแสดงผลข้อมูลการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย พร้อมมี AI ประมวลผลที่แม่นยำ ทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยเทศบาลนครยะลานำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ทำให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องครบถ้วน

          5.ระบบขออนุญาตและควบคุมอาคารอัจฉริยะ ระบบจัดเก็บ Big Data เพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารออนไลน์แบบครบวงจรที่รอบคอบและรัดกุม โดยเทศบาลนครยะลานำมาใช้บริการประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ติดตาม และทราบผลอนุมัติผ่านออนไลน์ โดยมี AI ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในตรวจสอบคำขอ พิจารณาคำขอ อนุมัติคำขอ ไปจนถึงขั้นตอนการออกใบอนุญาตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การบรรยายความคืบหน้าต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครยะลา ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่” และ “การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะสำหรับท้องถิ่นไทยด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล” รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ซักถาม หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]