close

หน้าแรก

menu
search

ท้องถิ่น เฮ! พ.ร.บ.จัดระเบียบจอดรถในเขต อปท. ใหม่ ให้เก็บค่าจอด-ค่าปรับได้

schedule
share

แชร์

       วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล เพื่อให้การจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน และอำนวยความสะดวกต่อประชาชน

       พ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยกเว้นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ให้ยึดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวง เว้นแต่มีความพร้อมเข้าเกณฑ์ตามมาตรา 5 สามารถแจ้งต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอใช้ข้อบังคับนี้ในภายหน้าได้

       สาระสำคัญอีกหนึ่งข้อ คือ มาตรา 7 ที่ระบุว่า อปท. มีอำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการจอดรถ ดังนี้ 1) กำหนดประเภทของรถตามพระราชบัญญัตินี้ และจัดให้มีที่จอดรถในทางหลวงหรือในที่สาธารณะสำหรับรถแต่ละชนิดหรือประเภท 2) กำหนดระเบียบการจอดรถในที่จอดรถ 3) กำหนดระยะเวลาจอดรถ ระยะเวลาที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง  และในมาตรา 12 ยังให้สิทธิเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บค่าปรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่นได้อีกด้วย ซึ่งรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ตกเป็นรายได้ของ อปท.

       นอกจากนี้ ในมาตรา 10 อปท. สามารถมอบอำนาจให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนได้ โดยต้องมีมาตรการประกันรายได้ อปท. มาตรการป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร รวมถึงต้องมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม

อ่านต่อ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]