close

หน้าแรก

menu
search

ท้องถิ่นได้ด้วย! สธ. ออกระเบียบช่วยเหลือ “ค่าห้องพิเศษ 50 เปอร์เซ็นต์”

schedule
share

แชร์

  วันที่ 7 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ความว่า

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือ ในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 เพื่อให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างประจำเกษียณอายุซึ่งได้รับบำเหน็จรายเดือน และบุคคลในครอบครัวให้ได้รับความช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ 50 ของอัตรา ที่กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ”

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ.2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือ ในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  “ข้อ 8 ประเภท ค. ให้หน่วยบริการช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ โดยให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิอันพึงเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่เกินให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 สำหรับผู้ไม่มีสิทธิดังกล่าว ให้หน่วยบริการช่วยเหลือโดยเรียกเก็บ เพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้ ผู้มีสิทธิตามประเภท ค. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย ได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ (1) ข้าราชการประจำ (2) ข้าราชการบำนาญ (3) ลูกจ้างประจำ (4) พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (5) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน (6) ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานสังกัดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (7) สมาชิกวุฒิสภา (8) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (9) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (10) สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (11) สมาชิกสภาเทศบาล (12) สมาชิกสภาเมืองพัทยา (13) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (14) สมาชิกสภากาชาด (15) สมาชิกเหล่ากาชาด (16) พนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (17) พนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (18) พนักงานองค์การเภสัชกรรม (19) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (20) กำนัน (21) ผู้ใหญ่บ้าน (22) แพทย์ประจำตำบล (23) สารวัตรกำนัน (24) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (25) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  ผู้มีสิทธิตามประเภท ค. ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเฉพาะตัว ได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ (1) สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย (2) สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย ไทยอาสาป้องกันชาติ (3) ลูกจ้างประจำเกษียณอายุซึ่งได้รับบำเหน็จรายเดือน ”

  ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

  ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

  อนุทิน ชาญวีรกูล

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]