close

หน้าแรก

menu
search

ท้องถิ่นรั้งท้าย! ผลประเมินความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ

schedule
share

แชร์

  ป.ป.ช.เผยผลค่า ITA ปี 62 โชว์ความโปร่งใสหน่วยงานรัฐ “กลุ่มศาล-อัยการ” คะแนนสูงสุด “อปท.” อยู่ท้ายตาราง เผยภาพรวมทั้งประเทศได้แค่เกรด C ผ่านเกณฑ์เพียง 11.96%

  วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้เผยแพร่ ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งก็เปรียบเสมือนการรับผลตรวจสุขภาพขององค์กรประจำปี พร้อมกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

  กลุ่มเป้าหมายของปีนี้ มีทั้งสิ้น 8,299 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการครบตามขั้นตอนที่กำหนดจำนวน 8,058 หน่วยงาน คิดเป็น 97.10% และดำเนินการไม่ครบขั้นตอน 241 หน่วยงาน คิดเป็น 2.9%

  ผลการประเมิน ITA ภาพรวมของประเทศได้ 66.73 คะแนน หรือในระดับ C ซึ่งเป็นผลการประเมินในระดับปานกลาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์เพียง 970 หน่วยงาน หรือ 11.69% เท่านั้น

  เมื่อแยกประเภทการประเมินเป็นกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐ 17 หน่วยงาน ระบุว่า องค์กรศาล ได้คะแนนสูงสุด 91.93 คะแนน รองลงคือ องค์กรอัยการ 90.61 และหน่วยงานในรัฐสภา 90.35 คะแนน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดอยู่ในอันดับท้ายของตาราง ได้แก่ อบจ. 77.69 คะแนน เทศบาลนคร 76.04 คะแนน เทศบาลเมือง 70.28 คะแนน เทศบาลตำบล 66.42 คะแนน อบต. 64.86 คะแนน และหน่วยงานที่คะแนนต่ำที่สุดคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 61.58 คะแนน

  ประเภทการประเมินในกลุ่มกระทรวงสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ ปรากฏว่า กระทรวงการคลังได้คะแนนสูงสุด 90.04 คะแนน รองลงมาคือ กระทรวงวัฒนธรรม 89.59 คะแนน และอันดับสามคือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 89.44 คะแนน ส่วนกระทรวงที่มีคะแนนต่ำสุดคือ กระทรวงกลาโหมได้ 85.05 คะแนน

  ในส่วนของการประเมินในมิติของงพื้นที่ประเทศไทย เพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้การบริหารราชการในระดับพื้นที่ ได้แก่ ส่วนราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการส่วนท้องถิ่น จำแนกออกเป็น 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ พื้นที่ที่ได้คะแนนสูงสุดได้แก่ ภูมิภาคที่ 9 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล ได้ 71.58 คะแนน ส่วนพื้นที่ที่ได้คะแนนต่ำที่สุดคือ ภูมิภาคที่ 3 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

  ด้านคะแนนของตัวชี้วัดที่จะแสดงให้เห็นภาพว่าหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมของประเทศไทยนั้น มีลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งในแต่ละด้านเป็นอย่างไร สรุปได้ว่า คะแนนจากตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่สูงที่สุด รองลงมา การใช้อำนาจ และการใช้งบประมาณ ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำที่สุดคือ ด้านการป้องกันการทุจริต

  สำหรับเป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐนั้น ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายในระยะแรกไว้ ว่าภายในปี พ.ศ.2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 โดยต่อมาได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายรายปี คือ ในปี 2562 ค่าเป้าหมายคือร้อยละ 35 ปี 2563 ค่าเป้าหมายคือร้อยละ 50 ปี 2564 ค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ 65 และปี 2565 ค่าเป้าหมายคือร้อยละ 80

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]