close

หน้าแรก

menu
search

ท้องถิ่นพร้อม! เปิดรับเงินอุดหนุนบุตรรอบใหม่ ขยายอายุ-ฐานรายได้ คาดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเท่าตัว

schedule
share

แชร์

       หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ สนับสนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท โดยขยายช่วงอายุจาก 0-3 ปี เป็น 0-6 ปี และขยายรายได้จากเดิมต้องมาจากครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 36,000 บาท เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทำให้คาดว่าจะมีเด็กที่ได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นจาก 600,000 คนเป็น 1,500,000 คน ด้วยงบประมาณ 10,400 ล้านบาท

       ด้วยเหตุผลที่ว่า เด็กแรกเกิด – 6 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสมอง ดังนั้นการลงทุนพัฒนาเด็กในช่วงอายุดังกล่าวจึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อสังคมในระยะยาวและจากรายงานการติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2561 พบว่าเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ได้รับประโยชน์มากกว่าทั้งในด้านภาวะโภชนาการและการเข้าถึงการบริการทางสังคม

       สำหรับการขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนฯ เป็นฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี เนื่องจากสอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุมเด็กในครอบครัวยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนเพิ่มขึ้นและไม่ซ้ำซ้อนกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของรัฐในปัจจุบัน 

       กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม.ดังกล่าว ร่วมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการ เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำหรับใช้ตรวจสอบสถานะสิทธิของผู้ยื่นคำร้อง และติดตามพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมาย

       การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรอบใหม่ จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 31 พฤษภาคม – 31 กรกฎคม 2562 ผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ใน กทม. สามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคยื่นคำร้องได้ที่ อปท. ที่เด็กอาศัยอยู่ โดยต้องมีเอกสารประกอบการยื่นขอลงทะเบียนดังนี้

  • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
  • แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ปกครอง
  • บัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ปกครอง
  • สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
  • สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุน

       ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิในโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 55,667 คน โดยแบ่งเป็นรายจังหวัด ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ เพื่อส่งให้ อปท. ในพื้นที่ดำเนินการประสานงาน ติดตามผู้มีสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวมาให้ข้อมูล

       อปท. มีหน้าที่ประสานงานร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามพัฒนาการของเด็กแรกเกิดตามช่วงอายุที่กำหนด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุข ทั้ง อสม. อสส. และ อพม. เพื่อติดตามการรับบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี โดยให้ผู้ปกครองนำสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กมาแสดงให้ต่อเจ้าหน้าที่ อปท. เป็นประจำทุกปีด้วย

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]