close

หน้าแรก

menu
search

ทม.หัวหิน คว้ารางวัลเมืองคาร์บอนต่ำฯ ระดับประเทศจาก สส.

schedule
share

แชร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ปี 2566 ในระดับเมืองคาร์บอนต่ำและรู้สู้ภัยพิบัติ ประเภทเมืองที่มีประชากร ตั้งแต่ 20,000 คน ขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจากนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ที่ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยมีนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) เป็นประธานมอบโล่รางวัลฯ พร้อมด้วย นางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานฯ และมีนายนันทณัฏฐ์ ตาละลักษมณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายภูมิรินทร์ สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย คณะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจหมุนเวียน เทศบาลเมืองหัวหิน คณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

ด้าน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ปี 2566 เชิดชูเกียรติ 35 เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ แลกเปลี่ยนแนวคิด โชว์ผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ยกระดับศักย ภาพท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับรางวัลระดับเมืองคาร์บอนต่ำและรู้สู้ภัยพิบัติ (Challenge Low Carbon and Resilient City) ประเภทเมืองที่มีประชากร ตั้งแต่ 20,000 คนขึ้นไป การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ ปี 2566 และได้เข้ารับรางวัลจาก นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดี สส. กระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สส. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่

โดยพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ 34 ตัวชี้วัด ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งยังต่อยอดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ เมืองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเมือง พร้อมรับภัยพิบัติ เมืองขจัดมลพิษ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซึ่งกำหนดความเข้มข้นของการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Green City, Eco City และ Resilient City เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเมือง และเป็นเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการกำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเมืองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ปลอดภัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองการจัดการขยะ น้ำ และคุณภาพอากาศที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมือง และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี อปท. ที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระบวนทัศน์ใหม่ทั้ง 3 ระดับ 29 แห่ง ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหินเป็น 1 ในเมืองที่ได้รับรางวัลระดับ 3 เมืองคาร์บอนต่ำและรู้สู้ภัยพิบัติ ประเภทเมืองที่มีจำนวนประชากร ตั้งแต่ 20,000 คน ขึ้นไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

แปดริ้ว เร่งแก้วิกฤติ 8 ตำบล หลังน้ำเค็มทะลักไร้ประปาชุมชน

อบจ.ฉะเชิงเทรา หารือแก้ปัญหามวลน้ำเค็มที่ไหลทะลักเข้าสู…

schedule
ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

ทม.ลำพูน ร่วมงาน “สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา”

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้…

schedule
เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยา จับมือเอกชน MOU “ไม่ทอดซ้ำ” ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

เมืองพัทยาร่วมกับเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ไ…

schedule
อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย หนุน อปท. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับท้องถิ่น

อบจ.หนองคาย เปิดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ระด…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]