close

หน้าแรก

menu
search

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พร้อมด้วย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายกฤติน หลิมตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่า อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) และเทศบาลเมืองลพบุรี (ทม.)

          โดยมี นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นางสาวมยุรา สุทธิพิบูลย์ ร่วมลงนาม ตลอดจน นายปรัชญา เปปะตง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคประชาชน ภาคเอกชน ณ บริเวณพระปรางค์สามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

          นายอรรถพล เจริญชันษา กล่าวว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าโดยเฉพาะลิงแสมที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยวันนี้ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กรมอุทยานฯ กับ ทม.ลพบุรี ซึ่งเกิดจากความตระหนักถึงปัญหาลิงแสมในเขต ทม.ลพบุรี ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

          การลงนามในครั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาลิงที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณเมืองเก่า อำเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์ป่า การบำบัดเยียวยาสัตว์ป่า การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือกันดำเนินการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขต ทม.ลพบุรี ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ การสร้างกรงพักพิงลิงสำหรับเป็นที่ปรับพฤติกรรมลิง และนำลิงที่ได้รับการทำหมันแล้วไปไว้ที่กรงพักพิงลิง เพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายลิงไปดูแลในสถานอนุบาลลิง (สวนลิง) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี หรือสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

          ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดลพบุรีประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยของลิงกับชุมชน และประชากรลิงมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่แหล่งที่อยู่อาศัยของลิงลดลง โดยถูกนำไปใช้ประโยชน์สร้างเป็นที่พักอาศัย ทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง แห้งแล้ง ทำให้ปริมาณอาหาร และน้ำในป่าธรรมชาติลดลง จึงทำให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับลิงมีความรุนแรงมากขึ้น

          โดยกรมอุทยานฯ ได้ทำการสำรวจประชากรลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เมื่อปีพ.ศ. 2561 พบมีประชากรลิงทั้งหมดจำนวน 9,324 ตัว และในปี พ.ศ.2566 พบมีประชากรลิงทั้งหมดจำนวน 5,709 ตัว ขณะที่ประชากรลิงเฉพาะบริเวณเขต ทม.ลพบุรี ปีพ.ศ. 2566 มีประชากรทั้งสิ้น 2,206 ตัว โดยกรมอุทยานฯ ได้ดำเนินโครงการทำหมันลิงทั้งเพศผู้และเพศเมียอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถทำหมันลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรีได้ทั้งหมด จำนวน 5,135 ตัว ซึ่งเป็นลิงในเขต ทม.ลพบุรี อำเภอลพบุรี ทั้งสิ้นจำนวน 2,757 ตัว นอกจากนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ยังได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนประชากรลิงในอนาคต

          ดังนั้น เพื่อปลดล็อคอุปสรรคดังกล่าวและสามารถเคลื่อนย้ายลิงเข้าสู่สถานอนุบาลลิงได้ จึงเกิดความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ กรมอุทยานฯ ทม.ลพบุรี และจังหวัดลพบุรี ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่าลพบุรี ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ “ประชาชนสุขใจ ลิงปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 กำหนดให้ “ลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง” โดยมีกฎหมายเฉพาะและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการเฉพาะตามกฎหมาย

          ในการดำเนินการด้านการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาลิง ทม.ลพบุรี จะจับลิงในเขตบริเวณเมืองเก่าที่ทำหมันแล้วมาดูแลรักษาที่สถานอนุบาลลิง ขณะที่กรมอุทยานฯ จะมอบอำนาจการจับลิง และการดูแลรักษาลิงในสถานอนุบาลลิงให้กับ ทม.ลพบุรี รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับด้านวิชาการทุกฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินภารกิจ ทั้งการจับลิง การดูแลรักษาลิง การจัดการสุขภาพและสวัสดิการลิงในสถานอนุบาลลิง ส่วนด้านงบประมาณทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพิจารณา จัดสรรงบประมาณ โดยกรมอุทยานฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงกรง/คอก ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) เพื่อเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายลิงจากสถานอนุบาลลิง และด้านการประสานงานทุกฝ่ายจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่ง 3 ฝ่าย มีเป้าหมายเดียวกัน ในการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่า โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของ  “คน เมือง ลิง”

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]