close

หน้าแรก

menu
search

ทน.ภูเก็ต ยื่นขอปกครองรูปแบบพิเศษ

schedule
share

แชร์

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอนุ แย้มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับมอบหนังสือจาก นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต

          ในการนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีนโนบายในการสนับสนุนการพัฒนาการกระจายอำนาจ โดยพิจารณาถึงหลักการสำคัญกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่หรือเมืองลักษณะเฉพาะอาจจัดตั้งเป็น อปท. รูปแบบพิเศษ เป็นกลุ่มเมืองขนาดใหญ่หรือเมืองที่มีภารกิจพิเศษ ซึ่งต้องการหน้าที่และอำนาจในการจัดการบริการสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะ

          โดยที่ผ่านมา ก.ก.ถ. ได้มีการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน อปท. รูปแบบพิเศษในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีพื้นที่นำร่องทั้งหมด 5 กลุ่มที่มีศักยภาพและความพร้อมสำหรับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย

 (1) กลุ่มเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ

 (2) กลุ่มเมืองท่องเที่ยว (เกาะสมุย)

 (3) กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (พระนครศรีอยุธยา – สุโขทัย)

 (4) กลุ่มเมืองอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (แหลมฉบัง – มาบตาพุด)

 (5) กลุ่มเมืองการค้าชายแดน (แม่สอด)

          ซึ่งแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. มีแนวทางพัฒนาการกระจายอำนาจและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ โดยการส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจเพิ่มมากขึ้นในลักษณะที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เพิ่มบทบาทหน้าที่และเสริมสร้างขีดความสามารถของ อปท. ที่เป็นเมืองสำคัญและเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค จังหวัดหรือพื้นที่เศรษฐกิจ และพัฒนา อปท. ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเป็น อปท. รูปแบบพิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด และเต็มพื้นที่จังหวัด

          ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุน การขับเคลื่อนเทศบาลนครภูเก็ตเป็น อปท. รูปแบบพิเศษหรือเมืองพิเศษ “นครภูเก็ต” เพื่อให้นครภูเก็ตเป็นกลไกระดับพื้นที่ที่สามารถขับเคลื่อนเมืองไปสู่ตำแหน่งที่วางไว้ (Positioning) ทั้งในยุทธศาสตร์เมืองแห่งการดูแลเพื่อคนทุกคน (Care) จัดบริการและกิจกรรมสาธารณะที่สร้างตาข่ายทางสังคมแก่คนทุกคนที่จะเป็น Soft Power ของเมืองและสามารถเอื้อต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการเพื่อหารายได้สำหรับเลี้ยงตัวเอง การหลอมรวมทางสังคมและเมืองที่ดูแลเพื่อคนทุกคนใน 3 มิติ (1) การหลอมรวมเชิงพื้นที่ (2) การหลอมรวมทางสังคม และ (3) การหลอมรวมทางเศรษฐกิจ

          ยุทธศาสตร์เมืองแห่งการสร้างหัตถวัฒนธรรม (Craft and Culture) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเมือง การสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมอาหาร Gastronomy การอนุรักษ์ย่านเมืองเก่า

          และยุทธศาสตร์เมืองแห่งการสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง เป็นเมืองสร้างสรรค์การสร้างการเจริญเศษฐกิจ การสร้างการเปลี่ยนผ่านของเมือง การหลอมรวมทางสังคม พร้อมกับสามารถจัดให้บริการสาธารณะทั่วไปที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ “การจัดตั้งและยกระดับเทศบาลนครภูเก็ตเป็น อปท. รูปแบบพิเศษ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของ อปท. ให้สามารถสนองตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม”

          ทั้งนี้ ลักษณะพิเศษของเมืองพิเศษนครภูเก็ต ประกอบด้วย มิติด้านอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมเกื้อกูลมีบทบาทนำด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชื่อมประสาน ยืดหยุ่น และกำกับ มิติด้านการยกระดับทำงานรูปแบบและวิธีการทำงานใหม่ ๆ ตลอดจนข้อเสนอต่อโครงสร้างและการกำกับดูแล ข้อเสนอต่ออำนาจหน้าที่ ข้อเสนอเพื่อการยกระดับการทำงานของเมืองพิเศษนครภูเก็ตรวมทั้งร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการนครภูเก็ต

          โดยโครงสร้างและการกำกับดูแลนครภูเก็ตจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกำกับเมืองพิเศษนครภูเก็ต และขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ สำหรับ “นายกนครภูเก็ต” มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ไม่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งรองนายกนครภูเก็ตไม่เกิน 4 คน ตั้งที่ปรึกษาและเลขานุการไม่เกิน 5 คน ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของนครภูเก็ต กำหนดนโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการท้องถิ่นนครภูเก็ตเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานนครภูเก็ต

          ส่วน “สภานครภูเก็ต” ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน 24 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี สมาชิกสภา เลือกผู้ทำหน้าที่ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 2 คน ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของนครภูเก็ต ตราและพิจารณาข้อบัญญัติ ถ่วงดุลการใช้อำนาจตรวจสอบการทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นของนายกนครภูเก็ต

          สำหรับร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการนครภูเก็ต โครงร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการนครภูเก็ต พ.ศ… รวม 156 มาตรา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ การจัดตั้งนครภูเก็ต คือ เปลี่ยนเทศบาลนครภูเก็ตเป็น อปท.รูปแบบพิเศษ เรียกว่า “นครภูเก็ต” และเขตของ อบจ.ภูเก็ต ไม่รวมถึงเขตพื้นที่นครภูเก็ต สภานครภูเก็ต มีสมาชิก 24 คน แบ่งเขตเลือกตั้ง 8 เขต เขตละ 3 คน นายกนครภูเก็ตมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

          ขณะที่สาระสำคัญเรื่อง รูปแบบการจัดบริการสาธารณะ สามารถจัดตั้งบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สหการและองค์การมหาชน ในส่วนรายได้ของ อบจ. ในเขตนครภูเก็ตให้เป็นของนครภูเก็ต คณะกรรมการกำกับนครภูเก็ต มีสมาชิก 21 คน ประกอบด้วย ผู้ว่าฯ ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม หรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 6 คน ผู้แทนภาคเอกชน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน มาจากคณะกรรมการสรรหาดำรงตำแหน่ง 6 ปี

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

ดวงเฮง! อดีต ผอ. กองช่างเทศบาล ถูกรางวัลที่ 1 รับ 30 ล้านบาท

อดีต ผอ.กองช่างเทศบาลนครปากเกร็ด ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล ร…

schedule
นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

นครเชียงใหม่ เปิดตัว! รถฉีดน้ำทำความสะอาด EV

เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมปรับปรุงพื้นผิวจราจรบริเวณถนนร…

schedule
นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

นายกเล็กเมืองเก่า มอบอินทผาลัมลดอาการอ่อนล้า ช่วงเดือนรอมฎอน

“ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล” นายกเทศมนตรีนครพระนครศ…

schedule
ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

ใจป้ำ! นายกเล็กราชบุรีมอบเงิน 600,000 บาท ให้ รพ.ศูนย์ราชบุรี

“ศักดิ์ชัย พิศาลผล” นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พร้อมครอบค…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]