close

หน้าแรก

menu
search

ต้องปรบมือให้!!! ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา รางวัลดีเด่นของคนท้องถิ่นที่บริหารจัดการการศึกษายอดเยี่ยม

schedule
share

แชร์

       ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น จัดให้มีการคัดเลือก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำ ๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาดีเด่น เข้ารับโล่เกียรติยศหรือใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น

       โดยการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ทั้งนี้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ที่มีผลงานด้านการจัดการศึกษาดีเด่น สมควรได้รับโล่เกียรติยศหรือใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

       ๑. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา

       ๑.๑ รางวัลโล่เกียรติยศ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

          ๑.นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          ๒.นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
          ๓.นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
          ๔.นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
          ๕.นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
          ๖.นายนิคม นามเสถียร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
          ๗.นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย เทศบาลตำบลพุเตย จังหวัดเพชรบูรณ์
          ๘.นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่
          ๙.นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง
          ๑๐.นายทรงศักดิ์ มุสิกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ๑๑.นายศรชัย สุวรรณกาศ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่
          ๑๒.นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
          ๑๓.นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
          ๑๔.นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีตำบลบางกระดี เทศบาลตำบลบางกระดี จังหวัดปทุมธานี
          ๑๕.นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

       ๑.๒ รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย

          ๑.นายกิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
          ๒.นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
          ๓.นายยชญ์ธเนศ แจ้งเจนศิลป์ธนา นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง เทศบาลตำบลหินกอง จังหวัดสระบุรี
          ๔.นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย
          ๕.นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง
          ๖.นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
          ๗.นายจรูญ เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู
          ๘.นายมาโนช สวัสดีนฤมล นายกเทศมนตรีตำบลหินตก เทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ๙.นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
          ๑๐.นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

       ๒. ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น

       ๒.๑ รางวัลโล่เกียรติยศ จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

          ๑.นายวิชัย พรมเกตุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          ๒.นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          ๓.นายศุภศักดิ์ รักเล่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง
          ๔.นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          ๕.นายสมศักดิ์ สุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

       ๒.๒ รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย

          ๑.นางสาวรุ่งอรุณ วันจา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่
          ๒.นางสุนันท์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี
          ๓.นายภูรินท์ ศรีสนิท ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย จังหวัดหนองบัวลำภู
          ๔.นายสมพล แปงชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
          ๕.นายจำนงค์ แก้วไทย ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลหินตก จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ๖.นางสุภาวดี อาบสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา
          ๗.นางสาวอุษา ชะนะโกสัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ จังหวัดอุทัยธานี
          ๘.นางสาวธารทิพย์ โตสกุณี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
          ๙.นางสาวอนัญภัทร ห่อไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน จังหวัดนครราชสีมา
          ๑๐.นายอุดร ไชยสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดมุกดาหาร

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]