close

หน้าแรก

menu
search

ตุลาฯ นี้ พ.ร.บ. โรงงานใหม่มีผล ยก อปท. ดูแล ประเภท 1-2 หนุนรายได้เข้าท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

       พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันที่ลงประกาศ ซึ่งก็คือวันที่ 27 ตุลาคม 2562 พ.ร.บ. ดังกล่าวปรับปรุงมาจาก พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งลดปัญหาและอุปสรรคในการประกิจการโรงงานด้วย โดยมีสาระสำคัญคือ การแก้ไขขอบเขตของคำว่า “โรงงาน” เป็นต้องมีเครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป (เดิม 5 แรงม้า) หรือมีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (เดิม 7 คน) ส่งผลให้โรงงานขนาดเล็ก หรือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) กว่า 70,000 ราย ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ทำให้มีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินกิจการมากขึ้น

       นอกจากนี้ ยังมี พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับ 3) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันเดียวกัน โดยมีผลบังคับใช้ทันที พ.ร.บ. ฉบับนี้ ดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  ซึ่งกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ให้แก่ อปท. จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เพื่อให้ อปท. สามารถดำเนินการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ รวมถึงสามารถจัดเก็บรายได้เข้า อปท. เพื่อบำรุงท้องถิ่นจากภารกิจถ่ายโอนที่กำหนดขึ้น

       สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับ 3) พ.ศ. 2562 คือ การให้ความหมายของขอบเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยให้อำนาจรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ในส่วนของ อบต. ให้ดำเนินการใน อบต. ที่มีความพร้อมก่อน

       เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจในข้างต้น จะอยู่ภายใต้การกับกำดูแลของปลัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม

       นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 ทั้งหมด ยกเว้นกรณีมีเหตุอันควรจากภัยธรรมชาติ หรือวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รายได้ที่เก็บจากค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบการให้ตกเป็นรายได้ของ อปท.

       การถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 สู่การดูแลของ อปท. ครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถจัดหาบริการสาธารณะตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในฐานะผู้ประกอบการในท้องถิ่นอีกด้วย

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]