close

หน้าแรก

menu
search

ตุลาฯ นี้ พ.ร.บ. โรงงานใหม่มีผล ยก อปท. ดูแล ประเภท 1-2 หนุนรายได้เข้าท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

       พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันที่ลงประกาศ ซึ่งก็คือวันที่ 27 ตุลาคม 2562 พ.ร.บ. ดังกล่าวปรับปรุงมาจาก พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งลดปัญหาและอุปสรรคในการประกิจการโรงงานด้วย โดยมีสาระสำคัญคือ การแก้ไขขอบเขตของคำว่า “โรงงาน” เป็นต้องมีเครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป (เดิม 5 แรงม้า) หรือมีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป (เดิม 7 คน) ส่งผลให้โรงงานขนาดเล็ก หรือ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) กว่า 70,000 ราย ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ทำให้มีความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินกิจการมากขึ้น

       นอกจากนี้ ยังมี พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับ 3) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันเดียวกัน โดยมีผลบังคับใช้ทันที พ.ร.บ. ฉบับนี้ ดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  ซึ่งกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ให้แก่ อปท. จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เพื่อให้ อปท. สามารถดำเนินการในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ รวมถึงสามารถจัดเก็บรายได้เข้า อปท. เพื่อบำรุงท้องถิ่นจากภารกิจถ่ายโอนที่กำหนดขึ้น

       สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับ 3) พ.ศ. 2562 คือ การให้ความหมายของขอบเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยให้อำนาจรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ในส่วนของ อบต. ให้ดำเนินการใน อบต. ที่มีความพร้อมก่อน

       เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจในข้างต้น จะอยู่ภายใต้การกับกำดูแลของปลัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งจากข้าราชการในกระทรวงอุตสาหกรรม

       นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานจำพวกที่ 2 ทั้งหมด ยกเว้นกรณีมีเหตุอันควรจากภัยธรรมชาติ หรือวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รายได้ที่เก็บจากค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบการให้ตกเป็นรายได้ของ อปท.

       การถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 สู่การดูแลของ อปท. ครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถจัดหาบริการสาธารณะตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในฐานะผู้ประกอบการในท้องถิ่นอีกด้วย

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]