close

หน้าแรก

menu
search

ชุดอะไรเบิกได้ / ไม่ได้ ฟังทางนี้! มท.แจงแนวปฏิบัติ การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

       จากปัญหาการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติชัดเจน จนเกิดความสับสน นำไปสู่ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายค่าวัสดุของ อปท.

       กระทรวงมหาดไทยจึงแจงแนวทางปฏิบัติ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 12 กำหนดหลักเกณฑ์ ประเภทของวัสดุเครื่องแต่งกายตามข้อ 9 และ ข้อ 6 (4) ดังนี้

       เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบิกจ่าย หรือขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบข้อ 9 ได้

       เครื่องแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หมายถึง ชุดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล และชุดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง

       ชุดฟอร์ม หมายถึง เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนๆ กันเฉพาะหมู่คณะ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน

       ชุดฟาติก หมายถึง ชุดที่ใช้สำหรับฝึกหรือปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ ชุดฟาติกของทหาร ตำรวจ

       ชุดประจำถิ่น หมายถึง ชุดที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น แต่ละภาค

       ประเภท ชนิด หรือลักษณะของวัสดุเครื่องแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อ 6(4) ของระเบียบ

  1. เครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งานล้างท่อ งานประจำรถขนขยะ งานกวาด-ล้าง ตลาด งานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจำโรงฆ่าสัตว์ งานเครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ และงานฉีดพ่นสารเคมี
  2. เครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน และใช้กับวงดุริยางค์ เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ เป็นต้น
  3. เครื่องแต่งกายในส่วนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ และการปฐมพยาบาล การป้องกันการติดเชื้อ หรือรังสีต่างๆ
  4. เครื่องแต่งกายที่มีความจำเป็นเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจพิเศษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำตามอำนาจหน้าที่ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหอศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  

       ทั้งนี้ วัสดุเครื่องแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นสวมในขณะปฏิบัติงานนั้น สามารถเบิกได้คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี

       ระเบียบดังกล่าวนี้แจงแนวปฏิบัติไว้ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีทิศทางเดียวกัน เพื่อลดปัญหาที่อาจจะถูกเรียกตรวจสอบโดย สตง.

 

 

>> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560<<

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]