close

หน้าแรก

menu
search

ชุดอะไรเบิกได้ / ไม่ได้ ฟังทางนี้! มท.แจงแนวปฏิบัติ การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

       จากปัญหาการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติชัดเจน จนเกิดความสับสน นำไปสู่ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายค่าวัสดุของ อปท.

       กระทรวงมหาดไทยจึงแจงแนวทางปฏิบัติ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 12 กำหนดหลักเกณฑ์ ประเภทของวัสดุเครื่องแต่งกายตามข้อ 9 และ ข้อ 6 (4) ดังนี้

       เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบิกจ่าย หรือขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบข้อ 9 ได้

       เครื่องแบบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หมายถึง ชุดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล และชุดที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง

       ชุดฟอร์ม หมายถึง เครื่องแต่งกายที่กำหนดให้แต่งเหมือนๆ กันเฉพาะหมู่คณะ ซึ่งใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน

       ชุดฟาติก หมายถึง ชุดที่ใช้สำหรับฝึกหรือปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ ชุดฟาติกของทหาร ตำรวจ

       ชุดประจำถิ่น หมายถึง ชุดที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น แต่ละภาค

       ประเภท ชนิด หรือลักษณะของวัสดุเครื่องแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อ 6(4) ของระเบียบ

  1. เครื่องแต่งกายสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งานล้างท่อ งานประจำรถขนขยะ งานกวาด-ล้าง ตลาด งานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจำโรงฆ่าสัตว์ งานเครื่องจักรกลหรือเครื่องยนต์ และงานฉีดพ่นสารเคมี
  2. เครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน และใช้กับวงดุริยางค์ เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดดุริยางค์ เป็นต้น
  3. เครื่องแต่งกายในส่วนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ และการปฐมพยาบาล การป้องกันการติดเชื้อ หรือรังสีต่างๆ
  4. เครื่องแต่งกายที่มีความจำเป็นเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจพิเศษที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำตามอำนาจหน้าที่ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหอศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  

       ทั้งนี้ วัสดุเครื่องแต่งกายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นสวมในขณะปฏิบัติงานนั้น สามารถเบิกได้คนละไม่เกิน 2 ชุดต่อปี

       ระเบียบดังกล่าวนี้แจงแนวปฏิบัติไว้ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีทิศทางเดียวกัน เพื่อลดปัญหาที่อาจจะถูกเรียกตรวจสอบโดย สตง.

 

 

>> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560<<

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]