close

หน้าแรก

menu
search

ค่าตอบแทนบุคคล-คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เบิกได้หรือไม่? ดูคำตอบที่นี่!

schedule
share

แชร์

 กรมบัญชีกลาง ร่อนหนังสือชี้แจง กรณีมีข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือ คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 โดยมีสรุปประเด็นจากข้อหารือดังนี้

  ข้อหารือที่ 1 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดย อปท. ได้แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ กรณีนี้จะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

  ข้อหารือที่ 2 กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ในอัตราร้อย 350 บาทต่อวัน และภายหลังตรวจงาน คณะกรรมการดังกล่าวจะต้องดำเนินการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง กรณีนี้ สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการฯ ในอัตราประธานไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งที่มาประชุม และกรรมการไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อครั้งที่มาประชุมอีกหรือไม่ อย่างไร

  สำหรับข้อหารือ 1 และ 2 นี้ สรุปได้ว่า กรณีที่ อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดย อปท. ได้แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ และได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น บุคคลดังกล่าวสามารถได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เว้นแต่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 100

  และในกรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ และภายหลังจากออกตรวจงานจ้างแล้วได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันเดียวกัน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว กรณีนี้ย่อมสามารถได้รับค่าตอบแทนในการออกตรวจงานจ้างในอัตรา 350 บาทต่อคนต่อวัน และค่าตอบแทนคณะกรรมการในอัตราประธาน ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งที่มาประชุม และกรรมการไม่เกินคนละ 1,200 บาทต่อครั้งที่มาประชุม

 ข้อหารือที่ 3 กรณีข้าราชการหรือพนักงานที่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง หากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้หรือไม่ อย่างไร

  ข้อหารือที่ 4 กรณีงานจ้างก่อสร้างจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการก่อสร้าง จะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ทุกวันหรือไม่ อย่างไร และหากในแต่ละวันผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมหลายโครงการ จะสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ทุกโครงการหรือไม่

  สำหรับข้อ 3 และ 4 หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานที่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าให้มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 177 สามารถดำเนินการได้ และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างในอัตราหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เกิน 350 บาทต่อวันต่องาน และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) ไม่เกิน 300 บาทต่อวันต่องาน สำหรับการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรณีในหนึ่งวันจะต้องควบคุมงานก่อสร้างหลายโครงการ ย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวได้ทุกโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างในแต่ละโครงการจะต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

  และข้อหารือ 5 หนังสือกระทรวงการคลังข้างต้นที่กำหนดวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่น ซึ่ง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มิได้บัญญัติคำว่า “ส่วนราชการ”ไว้ จึงมีประเด็นคำถามว่า “ส่วนราชการ” ในหนังสือกระทรวงการคลัง หมายรวมถึง อปท. ด้วยหรือไม่

  ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางพิจารณาว่า อปท. ถือเป็น “หน่วยงานของรัฐอื่น” ตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวเช่นกัน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

ปิดฉาก “ท่าโขลงเกมส์ 2024” สะท้อนความยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนท้องถิ่น

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเท…

schedule
เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]