close

หน้าแรก

menu
search

คืบหน้า! พ.ร.บ.บริหารราชการจังหวัดจัดการตนเอง

schedule
share

แชร์

  วันที่ 29 มกราคม 2563 ที่รัฐสภา นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดกาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ ในคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ระบุถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ฯ ต่อแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการจังหวัดจัดการตนเอง พ.ศ. …. 

  โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวไปแล้ว ประมาณ 29 มาตรา โดยมีสาระสำคัญในประเด็นการจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเอง การกำหนดหลักการพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดโครงสร้างจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบด้วย สภาจังหวัดจัดการตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดการตนเอง และสภาพลเมืองจังหวัดจัดการตนเอง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาจังหวัดจัดการตนเอง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

  ด้านต่อมา การแก้ไขปัญหาการบรรจุครูผู้ดูแลเด็กกรณีการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมาธิการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 14 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมาธิการฯ เสนอ โดยประธานคณะกรรมาธิการได้มีหนังสือแจ้งให้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว 

  “สำหรับการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ที่ประชุมฯ เห็นควรให้มีการเสนอญัตติศึกษาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ยังได้ พิจารณาศึกษากองทุนบำเหน็จบำนาญผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ประชุมมีมติเห็นว่าเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีการศึกษารายละเอียดค่อนข้างมาก สมาคมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความรอบคอบด้วย” นายชัยวัฒน์กล่าว

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]