close

หน้าแรก

menu
search

คลังเปิดหลักเกณฑ์การยืมเงินของ อบต.

schedule
share

แชร์

          ปลัดคลัง แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการกู้เงินของ อบต. เพื่อ “ลงทุน – ปรับโครงสร้งหนี้” วงเงินไม่เกิน 50 ล้าน ให้อำนาจผู้ว่าฯ อนุมัติ

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้นายอำเภอและและผู้บริหาร อบต. ทราบ โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ทำให้ อบต.สามารถกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภา อบต. ตาม มาตรา 83 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการกู้ไว้ 2 ข้อ ประกอบด้วย กู้เพื่อลงทุน และกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

          1. การกู้เงินจะต้องดำเนินดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 และระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

          2. รมต.มหาดไทยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในการอนุมัติให้ อบต. กู้เงิน กรณีกรอบวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระชำระหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ย และ อบต. นั้นมีความสามารถในการชำระหนี้โดยไม่กระทบต่อรายจ่ายประจำ

          3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณการขอกู้เงินของ อบต. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ การขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการลงทุน หรือการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ (อ่านหลักเกณฑ์ที่นี่)

          4. อบต. ที่มีความจำเป็นต้องการกู้ยืมเงินไปดำเนินภารกิจตามกฎหมาย ต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็นและประหยัดต้นทุนทางการเงินให้ได้มากที่สุด และควรพิจารณากู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารการเงินของ อปท.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้ อปท. กู้ยืมเงินจากเงินฝากกองทุนในกลุ่มของ อปท. มากกว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ การกู้ยืมเงินจากเงินกองทุนของ อปท. ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยในรูปแบบต่างๆ ไม่ต้องเสนอขออนุมัติจาก รมต.มหาดไทย เนื่องจากการขอกู้เงินจากกองทุนดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการกู้เงินของกองทุนต่างๆ ที่กำหนดไว้แล้ว

อ่านระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ฉบับเต็มที่นี่

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]