close

หน้าแรก

menu
search

ครม. ไฟเขียว ร่างกฎหมายท้องถิ่น ช่วยป้องกัน-แก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

schedule
share

แชร์

          ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของท้องถิ่น ให้สิทธิวัยรุ่นรับข่าวสาร-ตัดสินใจด้วยตนเอง

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

          โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้วัยรุ่นในเขตราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ รวมถึงได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ได้กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ดังนี้

          1.จัดให้มีสถานที่หรือสถานบริการ เพื่อบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ หรือสถานบริการอื่นที่อยู่ใกล้เคียง และต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงให้คำปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการให้คำปรึกษา จะต้องรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของวัยรุ่น

          2.จัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่วัยรุ่น เช่น การส่งเสริมฝึกอบรมการประกอบอาชีพหรือจัดหางาน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม

          3.จัดให้มีระบบการประสานส่งต่อและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำแผนงานโครงการ และให้มีงบประมาณสนับสนุนแก่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคประชาชน องค์กรการกุศล ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง

          อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาสาระของร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่มีสาระที่ซ้ำซ้อนกับกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในขณะที่เป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้หลายส่วนราชการเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการและทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]