close

หน้าแรก

menu
search

คนท้องถิ่นต้องตาม!!! เปิดแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 2 ประเด็นร้อน

schedule
share

แชร์

       สนช. ตั้งคำถาม 2 ข้อผ่านเว็บไซต์ รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประชาชนทั่วไป แม้ร่างกฎหมายจะให้นายก อปท.มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง พ่วงคำถามความเห็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อปท.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

       รายงานข่าวจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้เผยแพร่การเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่…) พ.ศ. …, ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านเว็บไซต์ https://www.senate.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ทั้งนี้ คำถามใน 3 ส่วน โดยนอกจากคำถามในปัจจัยพื้นฐานของบุคคล ทั้งเพศ อายุทระดับการศึกษา และอาชีพแล้ว

       ยังพบว่า มีอีกสองประเด็นที่สอบถามที่ สนช.ได้ระบุไว้ ได้แก่ คำถามส่วนที่หนึ่ง สอบถามการกำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.-เทศบาล-อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง ท่านมีความเห็นอย่างไร

       คำถามส่วนที่ 2 สอบถามการกำหนดให้นายก อบจ.-เทศบาล-อบต.มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่นายก อบจ.-เทศบาล-อบต.ดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปี ก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายก อบจ.-เทศบาล-อบต.ได้ด้วย ท่านมีความเห็นอย่างไร

       โดยสองส่วน มีช่องว่างให้กดแแสดงความเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยมีช่องให้แสดงวามเห็นอื่นๆ (โปรดระบุ) โดยตอนท้าย เขียนไว้ว่า ทั้งนี้ เป็นการเตรียมกำหนดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายกได้ด้วย

       สำหรับกลุ่มร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ เบื้องต้น สนช.ขยายเวลาการพิจารณาออกไป จนถึงวันที่ 1 มกราคม และคาดว่า ร่างพ.ร.บ.สภาตำบลฯ จะแล้วเสร็จก่อนและส่งให้บรรจุในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาวาระสองและวาระสาม ช่วงปลายเดือนมกราคม 2562

       ก่อนหน้านั้น สนช.มีมติให้เลื่อนการพิจารณา กลุ่มร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่…) พ.ศ. …, ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่…) และร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. … เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบรายละเอียดตามขั้นตอนก่อนที่จะนำร่างกฎหมายบรรจุในระเบียบวาระ โดยจะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช.วันที่ 24 มกราคม 2562

       ทั้งนี้ ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 6 ฉบับด้วยกัน ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย สนช.พิจารณาพร้อมกัน เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งนี้ ได้ประกาศในเว็บไซต์ https://www.senate.go.th/view/1/ การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ/TH-TH โดยเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ ซึ่งจะ “ปิดรับฟังความเห็น ในวันที่ 8 มกราคม 2562” โดยการเปิดรับฟังความเห็นมีเพียง 2 ประเด็นในลักษณะเดียวกันทั้ง 3 ฉบับ คือ 
       1. การกำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง ท่านมีความเห็นอย่างไร
       2. การกำหนดให้ นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีได้ด้วยท่านมีความเห็นอย่างไร

       ทั้งนี้สามารถเข้าไปแสดงความเห็นได้ที่ : แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่ https://www.senate.go.th/…/แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิ…/TH-TH

       ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ https://www.senate.go.th/…/แบบสอบถามการรับฟังความคิดเ…/TH-TH
       ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ https://www.senate.go.th/…/แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิ…/TH-TH

 

30 ธันวาคม 2561

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]