close

หน้าแรก

menu
search

คนท้องถิ่นต้องตาม!!! เปิดแสดงความคิดเห็นออนไลน์ 2 ประเด็นร้อน

schedule
share

แชร์

       สนช. ตั้งคำถาม 2 ข้อผ่านเว็บไซต์ รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประชาชนทั่วไป แม้ร่างกฎหมายจะให้นายก อปท.มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง พ่วงคำถามความเห็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อปท.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

       รายงานข่าวจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้เผยแพร่การเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่…) พ.ศ. …, ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านเว็บไซต์ https://www.senate.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ทั้งนี้ คำถามใน 3 ส่วน โดยนอกจากคำถามในปัจจัยพื้นฐานของบุคคล ทั้งเพศ อายุทระดับการศึกษา และอาชีพแล้ว

       ยังพบว่า มีอีกสองประเด็นที่สอบถามที่ สนช.ได้ระบุไว้ ได้แก่ คำถามส่วนที่หนึ่ง สอบถามการกำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.-เทศบาล-อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง ท่านมีความเห็นอย่างไร

       คำถามส่วนที่ 2 สอบถามการกำหนดให้นายก อบจ.-เทศบาล-อบต.มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่นายก อบจ.-เทศบาล-อบต.ดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปี ก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายก อบจ.-เทศบาล-อบต.ได้ด้วย ท่านมีความเห็นอย่างไร

       โดยสองส่วน มีช่องว่างให้กดแแสดงความเห็นว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยมีช่องให้แสดงวามเห็นอื่นๆ (โปรดระบุ) โดยตอนท้าย เขียนไว้ว่า ทั้งนี้ เป็นการเตรียมกำหนดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายกได้ด้วย

       สำหรับกลุ่มร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ เบื้องต้น สนช.ขยายเวลาการพิจารณาออกไป จนถึงวันที่ 1 มกราคม และคาดว่า ร่างพ.ร.บ.สภาตำบลฯ จะแล้วเสร็จก่อนและส่งให้บรรจุในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาวาระสองและวาระสาม ช่วงปลายเดือนมกราคม 2562

       ก่อนหน้านั้น สนช.มีมติให้เลื่อนการพิจารณา กลุ่มร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยท้องถิ่น จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่…) พ.ศ. …, ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่…) และร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. … เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบรายละเอียดตามขั้นตอนก่อนที่จะนำร่างกฎหมายบรรจุในระเบียบวาระ โดยจะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช.วันที่ 24 มกราคม 2562

       ทั้งนี้ ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 6 ฉบับด้วยกัน ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย สนช.พิจารณาพร้อมกัน เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกัน
ทั้งนี้ ได้ประกาศในเว็บไซต์ https://www.senate.go.th/view/1/ การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ/TH-TH โดยเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ ซึ่งจะ “ปิดรับฟังความเห็น ในวันที่ 8 มกราคม 2562” โดยการเปิดรับฟังความเห็นมีเพียง 2 ประเด็นในลักษณะเดียวกันทั้ง 3 ฉบับ คือ 
       1. การกำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง ท่านมีความเห็นอย่างไร
       2. การกำหนดให้ นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีได้ด้วยท่านมีความเห็นอย่างไร

       ทั้งนี้สามารถเข้าไปแสดงความเห็นได้ที่ : แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่ https://www.senate.go.th/…/แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิ…/TH-TH

       ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ https://www.senate.go.th/…/แบบสอบถามการรับฟังความคิดเ…/TH-TH
       ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ https://www.senate.go.th/…/แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิ…/TH-TH

 

30 ธันวาคม 2561

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]