close

หน้าแรก

menu
search

คกก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคมมอบหมายให้ อปท. จัดตั้ง ศปก.ต.

schedule
share

แชร์

       คณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข และสังคมเห็นชอบ มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.). พร้อมบรรจุแผนงานในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น

      พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสาระสำคัญดังนี้
ที่ประชุม เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เน้นความสำคัญในประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับพื้นที่ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ปี 2560-2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง โดยจะนำร่อง 878 พื้นที่ภายในปี 2562
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.). และจัดทำแผนการดำเนินงานบรรจุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบปัญหาในพื้นที่ เป็นศูนย์ความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย ส่งต่อ และระงับเหตุ แก่ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในตำบล เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโดยสหวิชาชีพในระดับจังหวัดให้รวดเร็วขึ้น

       พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ยังรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ได้แก่ 1)โครงการทศวรรษการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ 2) การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปัจจุบันทุกอำเภอมีคณะกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ( พชอ. )ในปี 2562 เน้นขับเคลื่อน 5 ประเด็น ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้เปราะบาง การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารเคมี และงานแม่และเด็ก พัฒนาการเด็ก และวัยรุ่น 3) การพัฒนาระบบตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ โดยใช้ 2 ช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ความเข้าใจถึงประชาชน คือ แอปพลิเคชัน “AIS อสม.ออนไลน์” และแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม. 4.0”

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

ชี้เป้า! มหาสงกรานต์ท้องถิ่น ชูเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

  เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพิ่มความพิเศษด้วยการเฉลิ…

schedule
เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

เปิดตัว! โครงการ “1 ตำบล 1 ทนายความ” นำร่องอบต. 14 แห่ง

สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย จับมือ สภาทนายความฯ เปิดตัว “โ…

schedule
สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

สร้างกรุงเทพฯ สู่ Learning City เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา

กทม. เปิดวิสัยทัศน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติ สร้างกรุง…

schedule
หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

หนุนท้องถิ่นป้องกัน – คุมไฟป่า นำร่อง 19 อปท. จังหวัดเชียงใหม่

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ก.ก.ถ. ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]