close

หน้าแรก

menu
search

ขอแสดงความยินดีกับนายก ส.ท.ท.คนที่ 32 “สมใจ สุวรรณศุภพนา” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

schedule
share

แชร์

  นิตยสารผู้นำท้องถิ่น ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในโอกาสได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.63 เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนที่ 32 อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะอยู่ในวาระ 2 ปี ระหว่าง พ.ศ.2563-2565 หลังจากที่นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนที่ 31 ครบกำหนดดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี (พ.ศ. 2561-2563 )

(นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต)

  สำหรับนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตมาแล้ว 2 สมัย ตั้งแต่พ.ศ. 2547 จนถึงปัจุบัน และได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมกรรมาธิการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62

  การคัดเลือกนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 กำหนดให้คัดเลือกนายกสมาคมฯ จากประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาค โดยให้มีการดำรงตำแหน่งหมุนเวียนตามลำดับภาค เริ่มต้นจากภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ สำหรับนายมานพ ปัทมาลัย ที่ครบวาระไปแล้วนั้น เดิมเป็นประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ในปีนี้จึงเวียนมาถึงลำดับของประธานฯ ภาคใต้

(นายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพมหานคร)

  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีที่มาจากความริเริ่มของ นายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมในการประชุมใหญ่สหพันธ์เทศบาลนานาชาติ ครั้งที่ 24 ที่นครเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2502 เมื่อกลับมาได้เกิดแนวคิดให้เทศบาลต่างๆ ในประเทศไทยได้รวมตัวกันในรูปแบบของสมาคมเพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาล รวมทั้งเพื่อที่จะได้ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการและให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เริ่มแรกก่อตั้งขึ้นในฐานะนิติบุคคล โดยมีนายชำนาญ ยุวบูรณ์ ผู้ริเริ่มเป็นนายกสมาคมคนที่ 1 ภายหลังที่ประชุมใหญ่ ได้มีมติให้ปรับปรุงชื่อและได้จดทะเบียนสมาคม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 และดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจุบัน

  วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ ประกอบด้วยหน้าที่หลัก 8 ประการ ได้แก่ 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาล 2. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรมหาชน 3. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลในประเทศไทยกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล 5. ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล การฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การฝึกงาน การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  6. ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารของสมาคม กรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการด้านต่าง ๆ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารและ เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะต่างๆ 7. เป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับรัฐบาล รัฐสภา และองค์กรทางการเมืองในระดับชาติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการออกกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. ดำเนินกิจการใดๆ อันเป็นประโยชน์ หรือเป็นรายได้ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]