close

หน้าแรก

menu
search

ขอแสดงความยินดีกับนายก ส.ท.ท.คนที่ 32 “สมใจ สุวรรณศุภพนา” นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

schedule
share

แชร์

  นิตยสารผู้นำท้องถิ่น ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ในโอกาสได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เมื่อวันที่ 5 ต.ค.63 เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนที่ 32 อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะอยู่ในวาระ 2 ปี ระหว่าง พ.ศ.2563-2565 หลังจากที่นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนที่ 31 ครบกำหนดดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี (พ.ศ. 2561-2563 )

(นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต)

  สำหรับนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตมาแล้ว 2 สมัย ตั้งแต่พ.ศ. 2547 จนถึงปัจุบัน และได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมกรรมาธิการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62

  การคัดเลือกนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 กำหนดให้คัดเลือกนายกสมาคมฯ จากประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาค โดยให้มีการดำรงตำแหน่งหมุนเวียนตามลำดับภาค เริ่มต้นจากภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ สำหรับนายมานพ ปัทมาลัย ที่ครบวาระไปแล้วนั้น เดิมเป็นประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ในปีนี้จึงเวียนมาถึงลำดับของประธานฯ ภาคใต้

(นายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพมหานคร)

  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีที่มาจากความริเริ่มของ นายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมในการประชุมใหญ่สหพันธ์เทศบาลนานาชาติ ครั้งที่ 24 ที่นครเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2502 เมื่อกลับมาได้เกิดแนวคิดให้เทศบาลต่างๆ ในประเทศไทยได้รวมตัวกันในรูปแบบของสมาคมเพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาล รวมทั้งเพื่อที่จะได้ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการและให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เริ่มแรกก่อตั้งขึ้นในฐานะนิติบุคคล โดยมีนายชำนาญ ยุวบูรณ์ ผู้ริเริ่มเป็นนายกสมาคมคนที่ 1 ภายหลังที่ประชุมใหญ่ ได้มีมติให้ปรับปรุงชื่อและได้จดทะเบียนสมาคม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 และดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจุบัน

  วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมฯ ประกอบด้วยหน้าที่หลัก 8 ประการ ได้แก่ 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาล 2. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรมหาชน 3. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลในประเทศไทยกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล 5. ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล การฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การฝึกงาน การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  6. ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารของสมาคม กรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการด้านต่าง ๆ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารและ เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะต่างๆ 7. เป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับรัฐบาล รัฐสภา และองค์กรทางการเมืองในระดับชาติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายการออกกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. ดำเนินกิจการใดๆ อันเป็นประโยชน์ หรือเป็นรายได้ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]