close

หน้าแรก

menu
search

ก.ส.ท.ให้สิทธิ “เทศบาล-พัทยา” กู้เงินต่อทุนในโรงรับจำนำ

schedule
share

แชร์

  วันที่ 30 เมษายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะรองประธาน ก.ส.ท. เปิดเผยว่า คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกเทศมนตรีผู้แทนเทศบาล และข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เป็นคณะกรรมการ

  มีมติให้เทศบาลและเมืองพัทยาสามารถกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่มีสถานธนานุบาลให้สามารถกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ใช้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการกับสถานธนานุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล

  โดยกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงิน ดังนี้ (1)วงเงินการให้กู้ โดยสถานธนานุบาลขนาดเล็ก ไม่เกินแห่งละ 5 ล้านบาท, สถานธนานุบาลขนาดกลาง ไม่เกินแห่งละ 10 ล้านบาท, สถานธนานุบาลขนาดใหญ่ ไม่เกินแห่งละ 15 ล้านบาท (2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี (3) ยื่นเอกสารขอกู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (4)การขอรับเงินกู้ให้ขอรับเป็นงวดๆ ตามความจำเป็น และต้องรับเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (5) ระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี (ต้องชำระหนี้ ในปีงบประมาณ 2564) และ (6) การขอกู้เงินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือสภาเมืองพัทยา และผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อทำสัญญากู้เงินแล้วจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule
ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

ปลดล็อคระบบงบฯ ท้องถิ่น ทลาย 5 ด่าน เพิ่มประสิทธิภาพ “รัฐไทย”

สส.ก้าวไกล ฉายภาพเส้นทางภาษีเทียบเงิน 100 บาท ถึงมือท้อ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]