close

หน้าแรก

menu
search

ก.จ.แจงแนวทางบริหารงานบุคคลช่วงไร้ผู้บริหารท้องถิ่น

schedule
share

แชร์

  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่ หนังสือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลงนามโดยนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ ก.จ. ระบุว่า ผลจากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 มีผลให้นายก อบจ.และ ส.อบจ.พ้นจากทำแหน่งทันที

  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ อบจ. ในระหว่างที่ไม่มีนายก อบจ.และปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เท่าที่จำเป็นเป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบจ. ตามมาตรา 36 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามประกาศมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของ อบจ. ดังนี้

  1. กรณีเป็นลักษณะงานประจำทั่วไปหรือการดำเนินการที่ประกาศมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำหนดให้ต้องดำเนินการ ให้ปลัด อบจ.พิจารณาดำเนินการได้
  2. กรณีงานใดที่ต้องเป็นนโยบายของผู้บริหาร หากไม่ดำเนินการก็ไม่เกิดผลกระทบหรือเกิดผลเสียแก่ผู้ใด และอบจ.ไม่เสียประโยชน์ ให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้มาทำหน้าที่นายก อบจ. เช่น การย้าย การโอน การรับโอนข้าราชการอบจ. การปรับปรุงตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่งข้าราชการ อบจ. หรือขอปรับตำแหน่งบริหารที่มีอยู่เดิมให้มีระดับสูงขึ้น ยกเว้นที่ต้องดำเนินการตามข้อ 1

  ทั้งนี้ กรณีการเลื่อนระดับของข้าราชการ อบจ.ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ที่ไม่มีการปรับปรุงตำแหน่งให้ดำเนินการได้ แต่จะได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.ก่อน รวมถึงการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างที่กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. ด้วย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

เปิดฉาก ท่าโขลงเกมส์ 2024 กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 38 สุดยิ่งใหญ่!

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่…

schedule
“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

“ท่าโขลงเกมส์” จัดใหญ่! ยกระดับมาตรฐานกีฬานักเรียน อปท.

เทศบาลเมืองท่าโขลง ประกาศความพร้อมจัดศึกกีฬานักเรียนองค…

schedule
“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” แจงเหตุลาออก! นายก อบจ.

“บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธาน…

schedule
24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

24 เมษายน วันเทศบาล “ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วั…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]