close

หน้าแรก

menu
search

ก่อนสมัครรับเลือกตั้งตรวจคุณสมบัติให้ดี โทษถึงจำคุก!

schedule
share

แชร์

  เว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ เอกสารรวมคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งปี 2563 เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้กำหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา 120 ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดยี่สิบปี สำหรับตัวอย่างคำวินิจฉัยของ กกต. มีดังต่อไปนี้ (อ่านคำวินิจฉัยทั้งหมดที่นี่)

  ผู้สมัครฯ ขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 49 (1) ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  ตัวอย่าง ผู้สมัครฯ ถูกคัดค้านเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานทางราชการที่รับรองว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิด ทั้งสูติบัตรและหนังสือรับรองการเกิด

  ผู้สมัครฯ ขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 49 (3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  ตัวอย่าง ผู้สมัครฯ ขาดคุณสมบัติเนื่องจากย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 365 วันเนื่องจาก ผู้สมัครฯ นับวันที่มีชื่อย้ายเข้ามาด้วย โดยย้ายเข้าเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 63 และมาลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 6 พ.ย. 63 นับได้ 365 วัน  (ตามมาตรฐานในการนับเวลาสากล) แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงว่า การนับระยะเวลาการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ พ.ศ.2562 มาตรา 49 (3) ไม่ได้กำหนดวิธีนับเวลาไว้ จึงต้องนับเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า “ถ้าการนับระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน เว้นแต่จะเริ่มการในวันนั้นเองตั้งแต่เวลาที่ถือได้ว่าเป็นเวลาเริ่มต้นทำการงานตามประเพณี”

  ผู้สมัครฯ ขาดคุณสมบัติตาม มาตรา 49(4) สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ตัวอย่าง ผู้สมัครฯ ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากวุฒิการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด เนื่องจากมีประกาศ กศน. เรื่อง ยกเลิกการอนุมัติจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แม้ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว แต่ขณะนี้ยังอยู่ในชั้นศาลปกครองสูงสุด ส่งผลให้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมิชอบด้วยกฎหมาย

  ผู้สมัครฯ คุณสมบัติตาม มาตรา 50(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ผู้สมัครฯ ที่ถูกคัดค้านในกรณีการเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นสื่อมีมากถึง 20 กรณี จากการพิจารณาของ กกต. มีทั้งเพิกถอนสิทธิตามที่ กกต.จังหวัดเสนอ และไม่เพิกถอนสิทธิ

  ตรวจคุณสมบัติตาม มาตรา 50(7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง

  ตรวจคุณสมบัติตาม มาตรา 50(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ฯ

  ตรวจคุณสมบัติตาม มาตรา 50(9) เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุด ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  ตรวจคุณสมบัติตาม มาตรา 50(10)

  - เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

  - ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยสุจริต

  - ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

  - กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า

  - กฎหมายว่าด้วยการพนันฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก

  - กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

  - กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในความผิดฐานฟอกเงิน

  ตรวจคุณสมบัติตาม มาตรา 50(11) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

  ตรวจคุณสมบัติตาม มาตรา 50(14) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ

  ตรวจคุณสมบัติตาม มาตรา 50(19) เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

   

 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]