close

หน้าแรก

menu
search

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

schedule
share

แชร์

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ว่า สธ. โดยกรมอนามัย มีบทบาทและภารกิจหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในทุกระดับและเข้าถึงระบบบริการที่มีมาตรฐานตามหลักกฎหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการรับบริการ และผู้ให้บริการมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานการให้บริการ

          ปัจจุบันมีการเปิดสถานบริการและการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจำนวนเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุและความต้องการด้านการบริการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับเทศบาลนคร (ทน.) และ อปท.รูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร

          นพ.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. ได้ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผ่านกลไกมาตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศ สธ. โดยสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือประกาศกระทรวงฯ คู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศ สธ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ สธ. ที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินกิจการ ผู้ให้บริการ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานด้านประกาศ สธ. ผ่านเวทีการประชุมชี้แจงและเวทีการประชุมขับเคลื่อนประกาศ สธ. ต่าง ๆ และปัจจุบันกำลังพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการดำเนินงานตามประกาศ สธ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศ สธ. ในระดับพื้นที่ต่อไป

          “ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน กรมอนามัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศ สธ. เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามประกาศ สธ. 2) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท. และกรุงเทพมหานครตามประกาศ สธ. และ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางกระบวนการจัดทำระบบข้อมูลกลางที่เกี่ยวกับประกาศ สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสถานประกอบกิจการภาคเอกชน เป็นต้น” นพ.เอกชัย กล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

แซงทางโค้ง! ลุงชาญปาดบิ๊กแจ๊ส นั่งเก้าอี้นายก อบจ.ปทุมฯ

เมืองปทุมฯ ระอุ หลัง “ชาญ พวงเพ็ชร” ล้ม “บิ๊กแจ๊ส – พล.…

schedule
ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

ทม.บึงยี่โถจัดใหญ่ “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow” หนุนคุณค่าสูงวัยหัวใจสตรอง

“ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow”ภายใต้โครงการบูรณาก…

schedule
บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

บรรเทาวิกฤต “ขยะมูลฝอย” บทบาทสำคัญของท้องถิ่น

ปี 66 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ …

schedule
ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาล รธน. เคาะ! ห้ามผู้บริหารท้องถิ่นลง สว. หากออกไม่ถึง 5 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเอกฉันท์ ผู้สมัคร สว. ต้องไม่เคยเป็น…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]