close

หน้าแรก

menu
search

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

schedule
share

แชร์

          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ว่า สธ. โดยกรมอนามัย มีบทบาทและภารกิจหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในทุกระดับและเข้าถึงระบบบริการที่มีมาตรฐานตามหลักกฎหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการรับบริการ และผู้ให้บริการมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานการให้บริการ

          ปัจจุบันมีการเปิดสถานบริการและการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจำนวนเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุและความต้องการด้านการบริการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับเทศบาลนคร (ทน.) และ อปท.รูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร

          นพ.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. ได้ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผ่านกลไกมาตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศ สธ. โดยสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือประกาศกระทรวงฯ คู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศ สธ. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ สธ. ที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินกิจการ ผู้ให้บริการ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานด้านประกาศ สธ. ผ่านเวทีการประชุมชี้แจงและเวทีการประชุมขับเคลื่อนประกาศ สธ. ต่าง ๆ และปัจจุบันกำลังพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการดำเนินงานตามประกาศ สธ. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศ สธ. ในระดับพื้นที่ต่อไป

          “ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน กรมอนามัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศ สธ. เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามประกาศ สธ. 2) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติของ อปท. และกรุงเทพมหานครตามประกาศ สธ. และ 3) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางกระบวนการจัดทำระบบข้อมูลกลางที่เกี่ยวกับประกาศ สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสถานประกอบกิจการภาคเอกชน เป็นต้น” นพ.เอกชัย กล่าว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

“LAMPHUN LEARNING CITY” ส่งเสริมการเรียนรู้ท้องถิ่น ลดช่องว่างการศึกษา

ทม.ลำพูน เปิดตัว “โครงการลำพูนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และ…

schedule
มหกรรม Learn เล่น เห็น Local

มหกรรม Learn เล่น เห็น Local

SIY จับมือ สถ. และ สสส. จัด “มหกรรม Learn เล่น เห็น Loc…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]