close

หน้าแรก

menu
search

กรมปศุสัตว์ให้อำนาจ “ปลัดท้องถิ่น” ดูแลพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ

schedule
share

แชร์

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ส่งหนังสือเรื่อง แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มีสาระสำคัญว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ได้แก่

  1. ปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
  4. ปลัดเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา” ย้ำท้องถิ่นสามัคคีกันไว้ หลังเยือนขอนแก่นเปิดงานสัมมนาวิชาการฯ

“ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มท. เปิดงานสัมมนาวิชาการ “ทิศทางอง…

schedule
Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

Kick off 7,000 ท้องถิ่น โหลดแอป OCPB Connect ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค

“พวงเพ็ชร” Kick off 7,000 เทศบาล อบต โหลดแอป OCPB Conne…

schedule
จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

จ่อตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ สถ. เป็น “กรมท้องถิ่น”

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง…

schedule
3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

3 ท้องถิ่นสุดเจ๋ง ผุดไอเดียกระทงรักษ์โลก

กทม. – สุโขทัย – พิจิตร ผุดไอเดียกระทงดิจิทัลคลองโอ่งอ่…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]