close

หน้าแรก

menu
search

กฎกระทรวงฯ เปิดเกณฑ์ ทต.และอบต.ที่มีสิทธิใช้ พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถเขตอปท.ฉบับปี 62

schedule
share

แชร์

  กฎกระทรวงฯ ไฟเขียว เทศบาลตำบลและอบต.มีรถสัญจรเกิน 100 คัน มีรายได้รวมเงินอุดหนุนเกิน 25 ลบ.เข้าเกณฑ์ใช้พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดรถเขต อปท. ฉบับใหม่

  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5  วรรคหนึ่ง และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ใช้บังคับกับเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  (1) มีรถสัญจรในเขตของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เฉลี่ยเกินวันละหนึ่งร้อยคัน

  (2) มีรายได้ต่อปีรวมเงินอุดหนุนไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท

  (3) สามารถจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ใช้ประกอบ (1) และ (2) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นและนายอำเภอรับรองแล้ว ให้ถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

  ข้อ 2 เทศบาลตำบลใดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 กำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติดังกล่าวใน เขตเทศบาลตำบลนั้นอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเทศบาลตำบลนั้นมีลักษณะ ครบถ้วนตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง แล้ว

  ข้อ 3 เทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง หรือข้อ 2 เมื่อได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และกระทรวงมหาดไทยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ในเขตเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

ด่านแรกฉลุย! พม. เคาะเบี้ยแรกเกิด – สูงอายุ – พิการ ถ้วนหน้า

“วราวุธ” รมว.พม. นั่งหัวโต๊ะ อนุฯ ขับเคลื่อนสวัสดิการโด…

schedule
สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

สส. หนุนแก้ พ.ร.บ. คืนอำนาจท้องถิ่นจัดสอบ ขรก.

“พัฒนา สัพโส” สส. พรรคเพื่อไทย เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ…

schedule
ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

ทม.ลพบุรี จับมือกรมอุทยานฯ แก้ปัญหาลิง

กรมอุทยานฯ MOU ทม.ลพบุรี ไฟเขียวจัดระเบียบลิง บนพื้นที่…

schedule
กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย หนุน อปท. ควบคุมกิจการบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

กรมอนามัย สธ. สนับสนุน อปท. และ กทม. ออกข้อบัญญัติ/เทศบ…

schedule

นิตยสารผู้นำท้องถิ่นออนไลน์ รวมข่าวสารอัพเดทของคนท้องถิ่น

ติดต่อเรา

อีเมล : [email protected]